ועדת ביקורת

מעבר לצפייה בדוחות מבקר העירייה

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. 

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו. החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה, ואלו הם היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר. עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דו"ח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.

 


 

דו"ח מבקר המדינה על עבירות בנייה של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים לשנת 2017 - אתר נגיש 

דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2016 - אתר נגיש 

דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2015 - אתר נגיש 

 


  

  המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2017 (נגיש)
  הודעה על התכנסות ועדת הביקורת בשנת 2017 - 19.12.17 (נגיש)
  המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2016 - 3.10.17 (נגיש)
  דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2016 (סרוק וחתום)
  המלצות הוועדה לענייני ביקורת לדוח מבקר העירייה לשנת 2015 - 5.10.16 (נגיש)
  דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2015 (סרוק וחתום)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525