מכרזי שירותים ותשתיות

° תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין

° מכרזי שירותים ותשתיות - זוכים לשנת 2016 (תאריך עדכון - נובמבר  2016) 

בקובץ מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה, ככל שתונפק לספק ספציפי.
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום הסכום עפ"י הנקוב בהודעה, בש"ח, בכתובת ובמועדים המופיעים בפרסומים מטה עבור כל מכרז בתאום מראש עם רו"ח אתי שרעבי, מנהלת תחום מכרזים. טלפון :  09-9529822 מייל: v.michrazim@herzliya.muni.il

 

לפניכם מכרזי עיריית הרצליה בתחומי השירותים והתשתיות.
לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.


 

התקשרות עם כישורי למידה - המרכז לקידום תפקודים בע"מ בנימוק של ספק יחיד להפעלת תכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות ולמניעת אלימות בגני הילדים

התקשרות עם כישורי למידה - המרכז לקידום תפקודים בע"מ בנימוק של ספק יחיד להפעלת תכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות ולמניעת אלימות בגני הילדים

מועד אחרון להגשת השגה: 22.12.2016
7/12/2016
מכרז פומבי מס' 38-2016-18 - מתן שירותי כביסה לחיילים (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 38-2016-18 - מתן שירותי כביסה לחיילים (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. מפגש מציעים יתקיים ביום ראשון ה-11.12.2016 בשעה 12:30 בחדר הישיבות בבניין העירייה, רחוב הנדיב 2, הרצליה. יובהר, כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il, לא יאוחר מיום 15.12.2016 (כולל). ההצעות תימסרנה, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 26.12.2016 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
1/12/2016
מכרז פומבי מס' 37-2016-18 - עריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 37-2016-18 - עריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד, של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 8.12.2016 (כולל). ההצעות תימסרנה, שני העתקים משודכים או כרוכים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 19.12.2016 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
1/12/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100