מכרזי שירותים ותשתיות

° תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין

° מכרזי שירותים ותשתיות - זוכים לשנת 2016 (תאריך עדכון - יולי 2016) 

בקובץ מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה, ככל שתונפק לספק ספציפי.
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום הסכום עפ"י הנקוב בהודעה, בש"ח, בכתובת ובמועדים המופיעים בפרסומים מטה עבור כל מכרז בתאום מראש עם רו"ח אתי שרעבי, מנהלת תחום מכרזים. טלפון :  09-9529822 מייל: v.michrazim@herzliya.muni.il

 

לפניכם מכרזי עיריית הרצליה בתחומי השירותים והתשתיות.
לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.


 

מכרז פומבי מס' 36-2016-18 - ביצוע עבודות איטום של מבנים חדשים ו\או של תוספות בנייה למבנים קיימים ו\או של מבנים קיימים בתחום העיר הרצליה (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 36-2016-18 - ביצוע עבודות איטום של מבנים חדשים ו\או של תוספות בנייה למבנים קיימים ו\או של מבנים קיימים בתחום העיר הרצליה (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) של 1000 (אלף) שקלים חדשים, באתר של האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 2.11.2016 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני העתקים ,במסירה אישית, לא יאוחר מיום 14.11.2016 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
6/10/2016
מכרז פומבי מס' 35-2016-18 - מתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 35-2016-18 - מתן קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה), של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 19.9.2016 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני העתקים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 31.10.2016 עד השעה 12:00 בצהרים.
19/09/2016
מכרז פומבי מס' 34-2016-18 - ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקני תאורת רחובות ומערכת בקרה לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית וחסכון (לעיון ולרכישה) (שינוי מועדים)

מכרז פומבי מס' 34-2016-18 - ביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקני תאורת רחובות ומערכת בקרה לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית וחסכון (לעיון ולרכישה) (שינוי מועדים)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) של 6,000 (ששת אלפים) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. מפגש מציעים יתקיים ביום שלישי ה-31.10.2016 בשעה 13:00 בחדר הישיבות בבניין העירייה, רחוב הנדיב 2, הרצליה. יובהר, כי ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 3.11.2016 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני העתקים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 21.11.2016 עד השעה 12:00 בצהרים.
19/09/2016
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100