מכרזי שירותים ותשתיות

° תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין

° מכרזי שירותים ותשתיות - זוכים לשנת 2016 (תאריך עדכון - נובמבר  2016) 

בקובץ מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה, ככל שתונפק לספק ספציפי.
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום הסכום עפ"י הנקוב בהודעה, בש"ח, בכתובת ובמועדים המופיעים בפרסומים מטה עבור כל מכרז בתאום מראש עם רו"ח אתי שרעבי, מנהלת תחום מכרזים. טלפון :  09-9529822 מייל: v.michrazim@herzliya.muni.il

 

לפניכם מכרזי עיריית הרצליה בתחומי השירותים והתשתיות.
לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.


 

מכרז פומבי מס' 2-2017-18 - אבטחת אירועים (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 2-2017-18 - אבטחת אירועים (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד, של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 17.1.2017 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני העתקים משודכים או כרוכים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 30.1.2017 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
9/01/2017
מכרז פומבי מס' 4-2017-18 - הפעלת בית דיור לקשישים עצמאיים זכאי משרד הקליטה (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 4-2017-18 - הפעלת בית דיור לקשישים עצמאיים זכאי משרד הקליטה (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. מפגש מציעים יתקיים ביום ב' 30.1.2017 בשעה 10:00 בנכס. מובהר, כי השתתפות במפגש המציעים אינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, למנהלת מחלקת נכסים וביטוחים באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום ה' 2.2.2017 (כולל). ההצעות תימסרנה, במסירה אישית, לא יאוחר מיום ב' 13.2.2017 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור או בהצעה שנשלחה בדואר או בכל דרך אחרת שאינה מסירה אישית.
9/01/2017
מכרז פומבי מס' 3-2017-18 - שיקום מסלול אופניים אתגרי  מסוג "פאמפטרק" בפארק הרצליה (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 3-2017-18 - שיקום מסלול אופניים אתגרי מסוג "פאמפטרק" בפארק הרצליה (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה), של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 17.1.2017 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני עותקים כרוכים או משודכים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 30.1.2017 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה למזכירות ועדת המכרזים עד המועד האמור.
9/01/2017
מכרז פומבי מס' 1-2017-18 - מתן שירותי בקרה הנדסית לפרויקטים מכוח תמ"א 38 (לעיון ולרכישה)

מכרז פומבי מס' 1-2017-18 - מתן שירותי בקרה הנדסית לפרויקטים מכוח תמ"א 38 (לעיון ולרכישה)

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה לאתר. ההרשמה נדרשת גם בכדי לקבל הודעות בדבר שינויים, הבהרות ותשובות לשאלות בנוגע למכרז. יובהר, כי כל הבהרה, תיקון או תשובה שיפורסמו באתר מחייבים את המציעים, אף אם לא נרשמו לאתר. באחריות המציע להירשם עם פרטי זיהוי ויצירת קשר תקינים. רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום (שלא יוחזר בכל מקרה) במזומן בלבד, של 600 (שש מאות) שקלים חדשים, באתר האינטרנט של העירייה בלבד. לשימת לב המציעים, יש לצרף להצעה את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני v.michrazim@herzliya.muni.il לא יאוחר מיום 10.1.2017 (כולל). ההצעות תימסרנה, בשני העתקים משודכים או כרוכים, במסירה אישית, לא יאוחר מיום 23.1.2017 עד השעה 12:00 בצהרים, למזכירות ועדת המכרזים, רחוב הנדיב 2, הרצליה.
2/01/2017
עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100