דו"ח פעולות העירייה

דו"ח פעולות העירייה (הגדל)

מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה. הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים ויחידותיה. בנפרד ועל פי הוראות פקודת העיריות מוגשים כסדרם דו"חות חשבונאיים תקופתיים למועצת העירייה - דו"חות כספיים רבעוניים וכן דו"ח כספי שנתי מבוקר. הדו"חות הכספיים אינם נכללים בדו"ח זה.

בנוסף מתפרסם מידי שנה, עפ"י הוראות החוק, דו"ח שנתי של מבקר העירייה וכן דו"חות ביקורת שנתית של משרד רואי חשבון המתמנה על ידי משרד הפנים. עפ"י הוראות פקודת העיריות וכן על פי חוק חופש המידע ניתן לעיין בפנקסי העירייה, בימים ובשעות כדלקמן:

* פרוטוקולים ותמלילים (סטנוגרמה) מישיבות המועצה מתפרסמים באתר האינטרנט העירוני וכן ניתן לעיין בהם במשרד מזכיר העירייה בימים א-ה' בשעות העבודה.
 
* ספר התקציב השנתי - במשרדי נציבת תלונות הציבור ומזכיר העירייה בימים א' – ה' בשעות העבודה, וכן עותקים לעיון בספריות העירייה. בנוסף פרסום באתר האינטרנט העירוני.

* הדו"ח השנתי על פעולות העירייה - באתר האינטרנט העירוני, במשרדי הנת"צ והמזכיר וכן בספריות הציבוריות של העירייה. שעות פתיחה של הספריה העירונית - א',ב', ,ה'  ב- 09:30 - 19:15,יום ג'   ב- 13.00 - 19:00 ,יום  ד'  ב- 09:30 - 15:00  וימי שישי ב- 09.00 - 12.45.


משרד הממונה על חוק חופש המידע ונציב תלונות הציבור, רח' הנדיב 2 בנין העירייה, שעות קבלה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון מס. 9591673 - 09.

 

תשומת הלב מופנית לאתר האינטרנט העירוני המכיל מידע רב  וכן פירוט של בעלי התפקידים בעירייה ודרכי הפנייה אליהם.


דידי מור
מזכיר העיר ונת"צ
ממונה על ביצוע חוק חופש המידע

 


 

דו"ח לשנת 2014

 

חלק א'

חלק ב'
חלק ג'

 


עבור לתוכן העמוד
 כתובת הנהלת העירייה - רח' הנדיב 2, ת.ד 1, הרצליה 46100