מאגר יועצים

הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה

מאגר היועצים של עיריית הרצליה 2018
מרכזת הועדה: עדי בן יהודה
דוא"ל:
yoatzim@herzliya.muni.il
 
בימים אלה מתפרסם מאגר היועצים של עיריית הרצליה.

להלן הוראות הרשמה למאגר היועצים של עיריית הרצליה:

1. על המציעים המעוניינים להירשם למאגר היועצים לקרוא את ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018
בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה
.

* לתשומת לב: להלן קובץ הבהרות ושינויים להזמנה להציע הצעות מס' 01/2018.

2. התחומים אליהם ניתן להירשם כעת מופיעים מטה. כל תחום הינו "נספח א' להזמנה להציע הצעות"
והינו חלק בלתי נפרד ממנה. יש לשים לב כי בנספח א' מופיעים תנאי הסף וכן הטפסים להוכחת תנאי הסף.

3. לתשומת לב המציעים: 
   ← רשימת התחומים מתעדכנת מעת לעת. יש להתעדכן באתר העירוני על מנת לקבל מידע אודות תחומים נוספים.

   ← בטרם ההרשמה למאגר היועצים דרך המערכת הדיגיטלית - יש לוודא כי התחום המבוקש אכן פורסם
       [רשימת התחומים אליהם ניתן להירשם מופיעה בטבלה מטה] וניתן להירשם אליו.

 

למעבר למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה.

 


 

לפניכם מאגר היועצים בתחומים שונים. 
בשלב זה כל התחומים סגורים להצעות.

תחומים חדשים יפתחו בעתיד.

התחומים בהם ההרשמה למאגר היועצים הסתיימה:
עורכי תוכניות, עורך תיק תיעוד
אדריכלי מבנים
ניהול / פיקוח
שמאות
אדריכלי נוף
בטיחות בעבודה

נגישות מתו"ס ושירות

יועץ אלומיניום
יועץ איטום


 


 

נוהל משרד הפנים להקמת מאגר יועצים

← הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה (קובץ PDF נגיש)
 

אדריכלי נוף

בטיחות בעבודה

נגישות מתו"ס ושירות

יועץ אלומיניום

יועץ איטום

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525