יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.


 

 1. כללי
  1. הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
  2. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  3. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  4. בעל עסק בתחומי העיר הרצליה, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  6. היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים אלו.
  7. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
  8. העיסוק יתאים להוראות תב"ע, להיתרי בנייה ותקני החנייה החלים על המקרקעין.
  9. במפרט זה, בכל מקום בו מצויין "רישיון", הכוונה היא גם להיתר על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 והתקנות על פיו.
    
 2. איכות סביבה
  1. בעל העסק לא יגרום למטרדי ריח - מטרד ריח כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, מבית העסק.
  2. בעל העסק לא יגרום למפגעי רעש על פי החוק למניעת מפגעים 1961 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990. 
  3. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסן קרטונים וכדומה יותקנו ו/או יופעלו באופן המקיים את האמור בכל דין לרבות: חוק העזר העירוני (מניעת רעש), התשמ"ז 1987, ועדכוניו מעת לעת, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990. 
  4. עסק שיימצא גורם למפגע ריח ו/או רעש ו/או מפגע אחר על פי כל דין, יידרש להסירו ולהמציא חוות דעת מקצועית בדבר הסרת המפגע, בהתאם לדרישות והנחיות היחידה לאיכות הסביבה.
  5. עסק שהספקו התרמי קטן מ- 1 מגוואט, לא ישרוף מזוט. בעסקים שהספקם מעל 1 מגוואט יותר שימוש בסולר דל גופרית בלבד לצורך הפקת אנרגיה כאשר הפליטה תהיה באמצעות ארובה בגובה 3 מ' מעל גובה המבנה ומבנים סמוכים.
  6. בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר" ויקיים את אישור ודרישות היחידה לאיכות הסביבה.
  7. שפכים סניטריים יוזרמו אך ורק אל מערכת הביוב העירונית. 
  8. לא יוקם עסק חדש ללא חיבור למערכת הביוב העירונית.
  9. איכות שפכים בנקודת החיבור עם מערכת הביוב העירונית תעמוד בכל האמור ב"כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) - התשנ"א - 2011" ובכל עדכון או תוספת לכללים אלו.
  10. בבית העסק יותקנו חסכמים על כל ברזי העסק.
  11. הנחיות לעסקים בנושא זיהום קרקע וגזי קרקע
   1. הנחיות כלליות:
    1. על בעלי עסקים הממוקמים במפלס הקרקע או/ו בתת הקרקע של מבנים ברחבי העיר לאוורר את חלל העסק באופן שוטף.
    2. במידה ועסק ממוקם באזור החשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום או היה ויימצא שהעסק ממוקם באזור החשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום ייתכן ויידרש בעל העסק בביצוע דיגום גזי קרקע ו/או סקר היסטורי בהתאם להנחיות היחידה לאיכות הסביבה, בהתאם למהות ולאופי הפעילות בבית העסק.  
    3. מידע לגבי אזורים החשודים או בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע מסומנים על גבי מפת קרקעות מזוהמות באתר המשרד להגנת הסביבה, המתעדכנת מעת לעת (קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה). למידע נוסף בנדון ניתן לפנות ליחידה לאיכות הסביבה.
    4. בעל העסק יגיש את ממצאי הדיגום או הסקר לאישור היחידה לאיכות הסביבה ויפעל בהתאם להנחיותיה. 
    5. במידה וקיים זיהום קרקע ו/או מים חמור בעל השלכות סביבתיות היחידה לאיכות הסביבה לא תאשר מטעמה פעילות העסק במקום, אלא אם ינקטו האמצעים הנדרשים ואושרו ע"י היחידה לאיכות הסביבה.
   2. הנחיות בהתאם לאזורי העיר (יעודים כהגדרתם בתב"ע):
    1. באחריות בעלי עסקים שמהותם חניונים ושימושים מסחריים שימוקמו בחללים התת קרקעיים של מבנים באזור תעסוקה מזרחי/אזור תעסוקה גליל ים/אזור תעסוקה משה דיין טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה בנושא וייתכן ויידרשו בניטור תוך מבני של גזי קרקע בתדירות של אחת לשנה לאורך 3 שנים מיום קבלת טופס 4 למבנה.
    2. אזור תעסוקה הרצליה פיתוח- באחריות בעלי עסקים הממוקמים במפלס הקרקע או בתת הקרקע של מבנים שנבנו לפני שנת 2010 טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה אם קיים חשש לזיהום קרקע ומים בשטח המיועד לפעילות העסק ולפעול בהתאם להנחיות היחידה בנדון. 
    3. אזור תעסוקה הרצליה פיתוח- באחריות בעלי עסקים הממוקמים בתת הקרקע של מבנים שנבנו אחרי שנת 2010 טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה בנושא וייתכן ויידרשו בניטור תוך מבני של גזי קרקע בתדירות של אחת לשנה לאורך 3 שנים מיום קבלת טופס 4 למבנה.
    4. תוצאות הניטור יועברו לידיעת היחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה ויישמרו בבית העסק לתקופה של 3 שנים לפחות לצורכי ביקורת.
      
 3. פסולת
  הגדרות לסעיף זה:
  "פסולת" - לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום לכלוך או אי סדר.
  "פסולת למיחזור" - חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה לרבות אריזות, נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל.
  "כלי אשפה" - כלי קיבול המיועדים לאצירת פסולת ופסולת למיחזור.
  "מיחזור" - תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה נועדו בראשונה, או כחומרי גלם.
  "מיתקן מיחזור" - כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למיחזור.
  "מכל ייעודי" - כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור.

  1. כל עסק שבו נוצרת פסולת, יפריד את הפסולת לזרמים הבאים - באם נוצרים בעסקו:
   1. פסולת מעורבת - פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, המכילה מרכיבים אורגניים ואשר אינה מכילה פסולת המוזכרת בסעיפים 5.1.2-5.1.6 - לכלי אשפה ירוק.
   2. פסולת אריזות - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 - למכל ייעודי כתום.
   3. פסולת נייר - מיכל ייעודי כחול. 
   4. זכוכית - למיכל ייעודי סגול הנמצא בשטח הציבורי הסמוך לעסק או לכתום במידה ואין פח סגול בנמצא.
   5. מיכלי חוק הפיקדון- יפונו בנפרד בעסקים המוכרים מיכלים אילו בשטחם. 
   6. פסולת אלקטרונית תיאסף בנפרד בבית העסק ותפונה למרכזי איסוף הנמצאים בעיר.
  2. בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת, בתחום העסק, עד לפנוייה, בכלי אשפה. מספר כלי האשפה שיוצבו בכל עסק יקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק. בעל העסק ישמור על תקינותם וניקיונם של כלי האשפה ושל סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי או תברואי.
  3. בעל עסק יעביר כל סוג פסולת לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק או שיחויב בהצבת פחים יעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון ה עירייה או על חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת ושיימסרו לבעל העסק. 
  4. בעסק שחוייב בהצבת פחים יעודיים, גודל וסוג הפח הייעודי יקבע על ידי אגף שאיפ"ה בהתאם לסוג העסק, מיקומו וכמות הפסולת אותה הוא מייצר.
  5. במידה ופינוי הפחים הייעודיים מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף שאיפ"ה את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.
  6. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  7. כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יידרש לטיפול בקרטונים ב-1 מ-4 האופנים הבאים בהתאם לכמות הקרטונים הנוצרים מפעילותו ובהתאם להנחיית אגף שאיפ"ה:
   1. יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות אגף שאיפ"ה, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה, והודעה על המועדים תימסר על ידי ה עירייה, לבעל העסק. 
   2. יאסוף את הקרטונים בנפרד בבית העסק ויפנה אותם למיכל ייעודי לאיסוף קרטון.
   3. יאחסנם במקום ייעודי בעסק ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 3 שנים לפחות לצורך ביקורת. 
   4. יציב מכבש לדחיסת הקרטונים ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 3 שנים לפחות לצורך ביקורת. 
   5. בעל עסק שבעסקו נוצרת כמות גדולה של פסולת אריזות, ייתכן ויידרש על ידי הרשות להתקין בבית העסק או בסמוך אליו מיתקן להקטנת נפחה של פסולת אריזות זו.
     
 4. דרישות כתאגיד מים 
  1. בעל עסק המחויב בהתקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) על פי התוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 ו/או כל דין, יציג אישורי התקנה על ידי מתקין מוסמך גם בפני תאגיד המים העירוני.
  2. בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך - כהגדרתו בתקנות האמורות. 
  3. בעל העסק יציג את ממצאי בדיקות תקופתיות (שנתיות) במז"ח המותקן אחרי מד המים, לתאגיד המים העירוני, במהלך חודש ינואר.
  4. במידה ומותקן מז"ח המשרת מספר עסקים (לדוגמה, בכניסה לקניון), באחריות בעל המתחם וחברת האחזקה/הניהול להציג אישורים כאמור.
  5. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בדרישות המופיעות בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014. (קישור שבור).
  6. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014: (קישור שבור).
   1. יחויב בעלויות הדיגום ובדיקות המעבדה שיבוצעו בשפכי בית העסק, וכן בתשלום עבור חריגות באיכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית, בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.
   2. יאפשר גישה חופשית לנציג תאגיד המים או מי מטעמו, לבית העסק, למפרידים ולתאי הביוב הנמצאים בתחומו, לצורך דיגום שפכים.
     
 5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו
  הגדרות לפרק זה:
  "בשר" - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  1. בעל העסק יקיים הוראות כל דין באשר לטיפול בבשר, לרבות הוראות חוק עזר להרצליה (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי),התשכ"ד - 1994 ובפרט הוראות אלה:
  2. כל בשר שבעל עסק רוכש, יהיה מלווה בתעודת משלוח שחתומה על ידי וטרינר.
  3. בשר שמקורו מחוץ לעיר הרצליה, בנוסף לאמור בסעיף 7.2, מחויב גם בבצוע בדיקה וקבלת אישור של הוטרינר העירוני של הרצליה, שהבשר נמצא ראוי להפצה ולשימוש.
  4. תעודות משלוח ואישורים כאמור לעיל, או העתקיהן, יישמרו על ידי בעל העסק בתיק נפרד לפחות ל-30 יום ויוצגו לבדיקה על פי דרישה.
  5. בעל עסק יצרוך בשר שעבר בישול, תיבול, חימום, ביום הייצור בלבד.
  6. בשר גלמי יהיה מסומן בכל עת בתאריך הייצור והתפוגה שקבע יצרן הבשר וכן בזהות היצרן.
  7. בעל העסק ישמור, למשך שנה לפחות, קבלות על בצוע הדברה כולל ציון סוג חומר ההדברה בו נעשה שימוש.
    
 6. רוכלות
  1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
  2. יחד עם זאת, רשות הרישוי, תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
   1. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
   2. מבקש הרישיון הינו תושב העיר. 
   3. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות בסמוך לעסקים קיימים.
   4. הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, והינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון.
     
 7. התנהלות כללית של עסקים
  1. לא תוצג סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מחוץ לעסק אלא באישור של מנהל אגף שאיפ"ה ובהתאם לדרישותיו.
  2. בעל העסק ישלט את עסקו על פי האמור בחוק עזר להרצליה (מודעות ושלטים), תשס"ט 2009 - ועל פי העקרונות הבאים:
  3. עסק חדש שבמהלך פעילותו מתקיימת פריקה או טעינה של סחורות, יידרש לציין בתכנית העסק את מיקום הפריקה והטעינה ובלבד שהדבר לא יהווה פגיעה בתנועה רציפה או בבטחון העוברים והשבים.
  4. פריקה וטעינה יבצעו אך ורק בשעות המותרות ובמקומות המיועדים לכך על פי השילוט המוסדר.
  5. עסק יפעל אך ורק בשעות המותרות בחוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשכ"ג - 1963.