מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
9.1  יועץ איטום 11/11/18

9/12/18