מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
8.1 יועץ אלומיניום 11/11/18

9/12/18