בקובץ מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה, ככל שתונפק לספק ספציפי. 
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום הסכום עפ"י הנקוב בהודעה, בש"ח, בכתובת ובמועדים המופיעים בפרסומים מטה עבור כל מכרז בתאום מראש עם רו"ח אתי שרעבי, מנהלת תחום מכרזים.
טלפון :  09-9529822 מייל: v.michrazim@herzliya.muni.il

 

לפניכם מכרזי עיריית הרצליה בתחומי השירותים והתשתיות. 
לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.