ערעורים

עליך לשלם תוך 90 ימים מהמצאת הודעת תשלום הקנס זולת אם תוך מועד זה תודיע כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה (להלן: הסבר על אופן הגשת הבקשה להישפט). אם תוך המועד האמור לא ישולם הקנס ולא תודיע/י כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

ניתן לבקש לבטל הודעת תשלום קנס (דו"ח) תוך 30 ימים מיום המצאתה. עליך לפרט את נימוקיך ופרטיך - שם מלא, ת.ז., כתובת, למשלוח דואר וטלפון - ללא קבלת הנדרש לא נוכל לטפל בפנייתך והליכי הגבייה ימשכו כסדרם על פי חוק. במידת וקיים, תוכל/י לצרף מסמכים המאמתים את טענותיך.


להגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס (הדו"ח) מהעילות הקבועות בחוק, 
יש לפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות הפורטל לשירותים מקוונים של עיריית הרצליה.
 • במכתב, לכתובת: מחלקת חנייה , רחוב השרון 29, הרצליה.
 • באמצעות פקס שמספרו 09-9597780.
 • באמצעות מייל, לכתובת: lawyer@herzliya.muni.il
 • ניתן לצפות כאן בסטטוס טיפול בבקשה לביטול דו"ח
 • באמצעות הגשת טופס - ניתן לקבל ולהגיש טופס במשרדינו בשעות קבלת קהל, רחוב השרון 29, הרצליה.

  * לבירור קנסות – ניתן להגיע למשרדינו בשעות קבלת קהל – בזימון תור בלבד.

בקשה להישפט

אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, יש למלא את פרטיך בבקשה להישפט בהודעת תשלום הקנס, לחתום עליה ולשלוח אותה למשרדנו באחד האמצעים הרשומים מטה או באמצעות פנייה בפקס/מייל.
יש לציין פרטים מלאים של מגיש הבקשה: רצוי לצרף לבקשה מסמכים המאמתים את הטיעונים. ניתן להגיש עד 90 יום מקבלת הדו"ח או מקבלת הודעת התשלום בדואר רשום.
במידה והוגש ערעור אשר נדחה ע"י הלשכה המשפטית, ניתן להגיש בקשה להישפט עד 30 יום ממועד קבלת תשובת דחיית הערעור.
ניתן להגיש בקשה להשפט באחת מהדרכים הבאות:

 • דואר ישראל, בכתובת: "עירית הרצליה - מחלקת חנייה , רחוב השרון 29, הרצליה.
 • באמצעות פקס שמספרו: 09-9597780.
 • באמצעות מייל, לכתובת: lawyer@herzliya.muni.il