קיבלתי דוח חנייה - מה עושים?

את הקנס ניתן לשלם עד 90 יום מהמועד בו קבלת הודעת תשלום הקנס ובכל מקרה בכפוף למועד התשלום הנקוב בה. במידה והדו"ח אינו משולם במועד, תתווסף לסכום הקנס המקורי תוספת פיגורים בגובה 50% מסך הקנס המקורי. לאחר מכן, עבור כל חצי שנה נוספת שתחלוף, תתווסף תוספת פיגורים בגובה 5% מסך הקנס המקורי.

ודאי, כולל תמונות ממקום העבירה כפי שצולמו ע"י הפקח.

לרשותכם עומדות שתי אפשרויות:
הגשת בקשה לביטול דו"ח (ערעור): יש להגיש תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.  
הגשת בקשה להישפט: יש להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס או 30 יום מקבלת הודעה על דחיית בקשת הערעור.

באפשרותכם לבקש את הסבת הדו"ח על שם מבצע העבירה. לשם ביצוע פעולת ההסבה, יש להגיש תצהיר, חתום ע"י עורך דין / רשם בית משפט,  תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס, בצירוף צילום ת.ז של הנוהג ברכב, הצהרת הנוהג ברכב במועד רישום הדו"ח, כולל פרטיו המלאים: שם, כתובת, מס' זהות וחתימה.

עפ"י תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974: "די במשלוח ההודעה לתשלום קנס בדואר רשום כדי שתיחשב מסירה כדין, גם ללא חתימת הנמען על גבי אישור המשלוח, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבלה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלה".

דו"חות חנייה אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה באמצעות משרד עו"ד חיצוני. הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, עפ"י פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.


על מנת להימנע מאי נעימויות והוצאות מיותרות, אנא דאגו לשלם את הדו"ח בזמן.

למעבר לאתר התשלומים.