אנו שמחים לבשר כי העירייה תעניק פטור מארנונה לשלושה חודשים לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020, בהתאם לתקנות שפורסמו ביום 21.4.20. העירייה בחרה בחלופה זו מתוך הבנה כי הפטור מתשלום הארנונה נדרש לבעלי העסקים באופן מיידי.


זכאים לפטור ללא הגשת בקשה

בהתאם להחלטת הממשלה, כלל העסקים בעיר זכאים לפטור למעט הנכסים המפורטים בתקנות הכוללים, בין השאר: מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, בנק או חברת ביטוח, נכסי מדינה, חברות ממשלתיות, גופים מתוקצבים ותאגידים שהוקמו על פי דין.    
כמו כן, הוחרגו מהפטור נכסי מגורים, נכסים לא ראויים לשימוש ונכסים ריקים.

לעסקים הזכאים, יעודכן הפטור באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה או פניה לעירייה.

 

מתן הפטור באמצעות קיזוז או השבה של יתרת הזכות

•    עסקים הזכאים לפטור אשר שילמו את חשבון 3-4/2020 באמצעות הוראת קבע בבנק וקיימת בחשבונם יתרת זכות, יתרת הזכות תושב לחשבון הבנק באמצעותו משולמת הוראת הקבע. בחשבון 5-6/2020 תעודכן הנחה בשיעור של 100% בגין חודש מאי.

•    עסקים הזכאים לפטור אשר שילמו את חשבון 3-4/2020 שלא באמצעות הוראת קבע בבנק, תעודכן בחשבון 5-6/2020 הנחה בשיעור של 100% בגין חודש מאי. אם קיימת בחשבונם יתרת זכות, ניתן לקבל את יתרת הזכות באמצעות קיזוז הארנונה בחשבון 7-8/2020 או באמצעות השבה לחשבון הבנק. המעוניין בהשבה לחשבון הבנק, מתבקש להעביר צילום המחאה או אישור מהבנק על קיום חשבון, באמצעות טופס דיגיטלי.  (יש לבחור בנושא בקשה להחזר כספי).

•    עסקים הזכאים לפטור אשר שילמו את הארנונה לשנת 2020 מראש -מתבקשים להעביר צילום המחאה או אישור מהבנק על קיום חשבון, באמצעות טופס דיגיטלי (להלן קישור: - טופס דיגיטלי (יש לבחור בנושא בקשה להחזר כספי). סכום הפטור יושב לחשבונם.

•    עסקים הזכאים לפטור שלא שילמו את חשבון 3-4/2020, לא יידרשו לשלמו. בחשבון 5-6/2020 תעודכן הנחה בשיעור של 100% בגין חודש מאי.

•    עסקים זכאים לפטור שטרם הסדירו את תשלום הארנונה עבור שנת 2020 וכן עסקים זכאים לפטור שיש להם יתרת חוב קודמת- בחשבון 3-4/2020 תעודכן הנחה בשיעור של 100% ובחשבון 5-6/2020 תעודכן הנחה בשיעור של 100% בגין חודש מאי. יתרת הזכות שתיוותר תקוזז כנגד החוב.

 

עסקים המסווגים "נכסים אחרים" נדרשים להגיש בקשה למתן הפטור

מחזיק בנכס, המסווג בסיווגים לפי פרק 12 לצו הארנונה, שכותרתו "נכסים אחרים" כמפורט להלן, זכאי לפטור בכפוף לאמור להלן:
1.    המחזיק החזיק בנכס בתקופה הרלוונטית.
2.    הפעילות שבשלה הנכס מסווג כנכס אחר, מנויה בשימושים המפורטים בתקנה 5(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020 אשר לא ניתן היה להפעיל אותם לתקופה העולה על 21 ימים, וניתנה על כך חוות דעתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית.
3.    בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי, מדובר בנכסים המסווגים בסיווגים הבאים:
זכאים להנחה: מבנה משתלה המשמש גם למכירה במקום, בריכות שחיה, מבנים מקורים המשמשים למטרות מסחריות כמקומות שעשועים, משחקים או ספורט.
זכאים להנחה לפי בדיקה פרטנית: מחסנים.
אינם זכאים להנחה: מוסדות ציבוריים שלא למטרות רווח)מלכ"ר לפי אישור משלטונות המס(, בתי חולים פרטיים, בתי חולים סעודיים.

 

אופן הגשת הבקשה:

•    יש להגיש בקשה לפטור באמצעות טופס דיגיטלי.
•    יש לבחור בנושא: בקשה להנחת עסקים - קורונה.
•    יש להדפיס, למלא ולחתום על טופס הבקשה (המופיע בתחתית העמוד) ולצרפו לטופס הדיגטלי.
•    כמו כן, יש לצרף צילום המחאה, או אישור מהבנק על קיום חשבון (ככל והפטור יאושר וכן קיימת בחשבון מגיש הבקשה יתרת זכות, יתרת הזכות תושב לחשבון זה).

 

לתשומת לב כלל הזכאים לפטור

בהתאם להוראות התקנות, זכאי להנחה אשר לא יפרע במלואה את יתרת הארנונה לשנת 2020 עד ליום 31.12.2020 תהיה הנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.
המועד האחרון להגשת בקשה להנחה הינו עד ליום 31/5/20 והחלטת הגזבר תינתן בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד קליטת הבקשה.
מגיש בקשה המחזיק ביותר מנכס אחד, יש להגיש בקשה להנחה לכל אחד מהנכסים שבגינם הוא מחויב.
 טופס בקשה להנחה לפי תקנה 33 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג- 1993

 

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020