תמיכות 2023תמיכות 2023

הודעה לציבור: הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2023

מוסדות/מוסדות ציבור הפועלים בעיר הרצליה ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר הרצליה, אשר פעילותם אינה למטרות רווח (להלן – "המוסדות"), יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, בריאות, שירותים לגיל השלישי, חינוך במערכת פורמלית, חינוך במערכת בלתי פורמלית, תנועות נוער, זהות יהודית דמוקרטית, בעלי חיים, אגרות והיטלי פיתוח, איכות הסביבה, כוללים, שיעורי תורה, ספורט תחרותי בוגרים, ספורט תחרותי ילדים ונוער וספורט עממי.

את הבקשות יש להגיש על-פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, והתבחינים שנקבעו על-פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית הרצליה: (להלן – "האתר").

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להירשם באתר ולהגיש את הבקשות בהתאם להליך המפורט באתר לרבות מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הנדרשים שם.

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות האתר בלבד. האתר יהיה פתוח להרשמה מתאריך 16/1/2023 עד לתאריך 23/2/2023.

לשאלות בנוגע לאופן ההרשמה באתר ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות, רו"ח אסתר שרעבי, בטלפון 09-9529822 בימים ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 09:00-12:00, או בדוא"ל.

שימו לב!

  1. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך 23/2/2023.
  2. בתאריך 24/2/2023 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, ועד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד באתר התמיכות.
  3. יודגש כי באחריות מגישי הבקשה להתעדכן מול אתר התמיכות בכל הודעה שתפרסם העירייה בקשר עם בקשת התמיכה שהוגשה על ידם ולבצע את המוטל עליהם בהתאם למועדים שיקבעו בהודעת העירייה.
  4. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.
  1. מפגש הסברה אודות אופן הגשת בקשת התמיכה (אינו חובה) יתקיים ביום 7/2/2023 בשעה 14:00 באמצעות אפליקציית זום בלינק  כאן.

 בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר,
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות

תבחינים למתן תמיכה משנים קודמות