תמיכות 2024

הודעה לציבור - הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2024

מוסדות/מוסדות ציבור הפועלים בעיר הרצליה ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר הרצליה, אשר פעילותם אינה למטרות רווח (להלן – "המוסדות"), יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, בריאות, שירותים לגיל השלישי, חינוך במערכת פורמלית, חינוך במערכת בלתי פורמלית, תנועות נוער, זהות יהודית דמוקרטית, בעלי חיים, אגרות והיטלי פיתוח, איכות הסביבה, כוללים, שיעורי תורה, ספורט תחרותי בוגרים, ספורט תחרותי ילדים ונוער וספורט עממי.

את הבקשות יש להגיש על-פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על-ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006, והתבחינים שנקבעו על-פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית הרצליה. 

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להירשם באתר ולהגיש את הבקשות בהתאם להליך המפורט באתר לרבות מילוי כל הפרטים וצירוף כל המסמכים הנדרשים שם.

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות האתר בלבד.

האתר יהיה פתוח להרשמה מתאריך 31/5/2024 עד לתאריך 1/7/2024.

לשאלות בנוגע לאופן ההרשמה באתר ניתן לפנות לרכזת ועדת התמיכות, רו"ח אסתר שרעבי, בטלפון 09-9529822 בימים ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 09:00-12:00, או בדוא"ל.

שימו לב!

  1. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד לתאריך 1/7/2024.
  2. בתאריך 2/7/2024 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על-פי החלטת העירייה, ועד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד באתר התמיכות.
  3. יודגש כי באחריות מגישי הבקשה להתעדכן מול אתר התמיכות בכל הודעה שתפרסם העירייה בקשר עם בקשת התמיכה שהוגשה על ידם ולבצע את המוטל עליהם בהתאם למועדים שיקבעו בהודעת העירייה.
  4. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.

 בכבוד רב,
מעין ספיבק
מנכ"לית העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

לצפייה ההודעה לציבור לשנת 2024 כקובץ מונגש | כקובץ סרוק


 תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות

תבחינים למתן תמיכה משנים קודמות