דרישות פרטניות מעסקים

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בעמוד זה. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות להלן הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו.

* מובהר כי האמור בעמודה " מדיניות תכנונית לרישוי עסקים " שלהלן,  מפורט לנוחות המשתמש וכי חלה חובה על כל בעל עסק המעוניין להקים עסק, לבדוק אצל מהנדס העירייה, ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים והדרישות לכך.


 
קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

קבוצה 1

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות מקצועיות

מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

1.1

בית מרקחת

בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 2 שנים ולהציגם ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישתה.

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

1.2 א

ייצור תמרוקים

 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות
 

1.2 ב

תמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.

 

 

מותר באזור תעסוקה  מזרחי

 

1.3 א

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם,

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

1.3 ב

תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקום

 

מותר באזור תעסוקה  מזרחי

 

1.3 ג

תכשירים, , וציוד רפואי מכירתם או חלוקתם
 

תכשירים  פגי תוקף יפונו לקבלן או אתר מאושר על פי חוק.

אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך 2  שנים ויוצגו היחידה הסביבתית על פי דרישה
 

 

1.3 ד

הרכבת ציוד רפואי
 

 

 

אם רכיבי הציוד כוללים מקורות קרינה, בעל העסק יחזיק היתר קרינה בר תוקף של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לתקנות הרוקחים.

בעל העסק ידווח פעם בשנה ליחידה הסביבתית, על כמות חומרים רדיואקטיביים הקיימים בעסק  וכמות פסולת רדיואקטיבית שפונתה מהעסק.
 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח

 

1.4 א

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

 

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

1.4 ב

מספרה

 

 

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

1.4 ג

כתובות קעקע - מקום לעשייתן
 

 

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

1.4 ו

ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטים

 

 

 

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

1.5 א

מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידת הצורך ועל פי החלטת היחידה הסביבתית, יותקנו מערכות לטיפול בפליטות מ-ונטות, שהותקנו מעל אזורים בהם יש שימוש חומרים נדיפים.
 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח

 

1.5 ב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

 

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידת הצורך ועל פי החלטת היחידה הסביבתית, יותקנו מערכות לטיפול בפליטות מ-ונטות, שהותקנו מעל אזורים בהם יש שימוש חומרים נדיפים.
 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח
 

1.6

מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חולים

 

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר הרעלים.

במידת הצורך ועל פי החלטת היחידה הסביבתית, יותקנו מערכות לטיפול בפליטות מ-ונטות, שהותקנו מעל אזורים בהם יש שימוש חומרים נדיפים.

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח

 

1.7

מעבדת שיניים ששטחה מעל 300 מ"ר

 

 

בעל העסק ידווח פעם בשנה ליחידה הסביבתית, על כמות חומרים רדיואקטיביים הקיימים בעסק  וכמות פסולת רדיואקטיבית שפונתה מהעסק (במידה וקיימים).
פסולת חומרים מסוכנים, לרבות פסולת המכילה כספית תפונה לפי כל דין.

אישורים בדבר הפינויים האמורים יישמרו בעסק למשך 2  שנים ויוצגו היחידה הסביבתית על פי דרישה .
 

 

1.8

חדר מתים למעט בבית-חולים

 

 

קבוצה 2: דלק ואנרגיה

קבוצה 2

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

2.1 א

גז  מילוי מכלים ומכליות

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ב

גז  אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ג

גז  מכירתו, חלוקתו

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ד

גז  שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו

חניית רכבים שלא לצורך בצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה. אסורה חניית רכבים שעליהם בלוני גז מלאים או מלאים בחלקם.

 

2.1 ה

תיקון מכלי גז 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.1 ו

חניון למכליות גז 

חניית רכבים שלא לצורך בצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה. אסורה חניית רכבים שעליהם בלוני גז מלאים או מלאים בחלקם.

 

2.1 ז

תחנת תדלוק בגז

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4

2.2 א

תחנת דלק ותדלוק

 

ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4

2.2 ב

בית זיקוק

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ג

שינועו בצנרת

 

 

2.2 ד

דלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976

מותר רק לצרכי שימוש בעסק הספציפי. בעל עסק יעביר ליחידה לאיכות הסביבה פירוט של כמויות ומיקום אחסון הדלק בעסקו.

 

2.2 ה

מסופי דלק

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

2.2 ז

חניון למכליות דלק

חניית רכבים שלא לצורך בצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה. אסורה חניית רכבים מלאים או מלאים בחלקם בדלק.

 

2.2 ח

שינוע דלק לסוגיו במכליות

חניית רכבים שלא לצורך בצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה. אסורה חניית רכבים מלאים או מלאים בחלקם בדלק. אסורה חניית רכבים מלאים או מלאים בחלקם בדלק, בתום יום העבודה בתחומי העיר הרצליה.

 

2.3

פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות, למעט אחסון פחם עץ באריזות, לצורך מכירתו לשימוש במנגליםבכל מקום בו מותר מסחר

2.4

תחנת כוח

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

 
קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים

קבוצה 3

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

3.1

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.2 א

בעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.2 ב

בעלי חיים, לרבות ימיים, הצגתם, לרבות לשם מכירה

חנות למכירת חיות מחמד

> בעל העסק יבצע את כל הנדרש בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009. אחזקה וטיפול בבעלי החיים יהיו על פי האמור ב: חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 ותקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) תשס"ט-2009.
> מזון בע"ח יוחזקו על גבי מדפים, בגובה 30 ס"מ לפחות,  באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון ריצפת העסק.
> מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה וניקוי לבין המזון.
> מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות.
> לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון  לבעלי חיים שפג תוקפו.
> לא תבוצע פעולת אריזה  מחדש/אריזות עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.
> הדברה, במקרה הצורך, תתבצע על ידי מדביר מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה. > אישורי ביצוע הדברה יישמרו בעסק למשך 2  שנים ויוצגו היחידה הסביבתית על פי דרישה.
> אין למכור תרופות או תכשירים ווטרינרים או אחרים אשר לשם רכישתם נדרש מרשם רופא/ רופא ווטרינר.

חנות למכירת חיות מחמדבכל מקום בו מותר מסחר.

3.2 ג

מספרה לבעלי חיים ששטחה מעל 300 מ"ר

 

 

3.2 ח

עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.3 ב

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים

 

 

3.4 א

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  ייצורם, אריזתם, אחסונם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.4 ג

חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי  - מכירתם

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח וכחלק מרשת קמעונאית.

3.5 א

מזון לבעלי חיים  ייצורו, עיבודו אריזתו

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.5 ב

מזון לבעלי חיים  אחסונו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו במקום ששטחו מעל 200 מ"ר

אחסון ומכירת מזון לבעלי חיים בחנות למכירת חיות מחמד – בעל העסק יעמוד בכל הדרישות המקצועיות המופיעות בפריט 3.2 ב'.
 

אחסון ומכירת מזון לבעלי חיים מותרת רק בחנות למכירת חיות מחמד. 
חנות למכירת חיות מחמד - מותר  בכל מקום בו מותר מסחר.

3.6 א

פסדים איסופם, מכירתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.6 ב

פסדים עיבודם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.7 א

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

3.7 ב

תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות אחסונם

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

 
קבוצה 4: מזון

קבוצה 4

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

4.1 א

ביצים -ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון


 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.1 ג

מדגרה

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.1 ד

הובלת ביצים לתחנת מיון

 

 

4.2 א

מסעדה לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמך:
דרישות איכות הסביבה עבור מסעדות/ בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים, לרבות הנחיות איכות הסביבה להתקנה ותחזוקת מערכות טיהור אוויר ו-דרישות איכות הסביבה מעסקים משמיעי מוסיקה.
לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את הטפסים ומסמכים הנדרשים במסמך דרישות איכות הסביבה להסדרה/ חידוש רישיון עסק – מסעדות ועסקי מזון
* חל איסור שימוש בפחמים בעסק הנמצא באזור מגורים או באזור מגורים ומסחר.
בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק דרישות כלליות מעסקים.
 

מותר בכל האזורים

4.2 ב

 בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון ולרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8

בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמך:
דרישות איכות הסביבה עבור מסעדות/ בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים, לרבות הנחיות איכות הסביבה להתקנה ותחזוקת מערכות טיהור אוויר ו-דרישות איכות הסביבה מעסקים משמיעי מוסיקה.
 > לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את הטפסים ומסמכים הנדרשים במסמך דרישות איכות הסביבה להסדרה/ חידוש רישיון עסק – מסעדות ועסקי מזון
* חל איסור שימוש בפחמים בעסק הנמצא באזור מגורים או באזור מגורים ומסחר.
> בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק דרישות כלליות מעסקים.

 

מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים ואזור תעשייה.
באזור תעסוקה הרצליה פיתוח – בכפוף לקבלת אישור לשימוש חורג

4.2 ג

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 ה


 

בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמך:
דרישות איכות הסביבה עבור מסעדות/ בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים, לרבות הנחיות איכות הסביבה להתקנה ותחזוקת מערכות טיהור אוויר ו-דרישות איכות הסביבה מעסקים משמיעי מוסיקה.
לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את הטפסים ומסמכים הנדרשים במסמך דרישות איכות הסביבה להסדרה/ חידוש רישיון עסק – מסעדות ועסקי מזון.
בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק דרישות כלליות מעסקים.

מותר בכל האזורים למעט מבנה מגורים ואזור תעשייה.
באזור תעסוקה הרצליה פיתוח – בכפוף לקבלת אישור לשימוש חורג

4.3 א

בית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.3 ב

בית קירור למזון אחר ומרכיביו

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.4 ב

בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם פירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור  העולה על 5 טונות ליום

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.4 ז

טיפול בבשר גולמי ואריזתו – ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.6 א

יצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.6 ג

אחסונו בעסק ששטחו מעל 200 מ"ר – שמירתו שלא במסגרת תהליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונאית במקום

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

4.6 ד

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתו
 

 

 

4.6 ה

הסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972

בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמך:
דרישות איכות הסביבה עבור מסעדות/ בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים, לרבות הנחיות איכות הסביבה להתקנה ותחזוקת מערכות טיהור אוויר ו-דרישות איכות הסביבה מעסקים משמיעי מוסיקה.
> לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את הטפסים ומסמכים הנדרשים במסמך דרישות איכות הסביבה להסדרה/ חידוש רישיון עסק – מסעדות ועסקי מזון.
בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח ובאזור תעסוקה מזרחי

4.6 ו

ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום; ייצורו, עיבודו, אריזתו – מחומרי גלם שאינם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום ושאינה עולה על 50 טונות ליום.

 

עסק חדש מותר באזור תעסוקה מזרחי

4.7 א

קיוסק

חל איסור על הוצאת שלחנות וכסאות אל מחוץ לעסק.
חל איסור על השמעת מוזיקה מחוץ לעסק.

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

4.7 ב

מרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

בעל העסק יעמוד בדרישות  המופיעות במסמך

 

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

 

4.7 ג

אטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים

 

בעל העסק יפעל בהתאם לאמור ב: חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) 2015
הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים"
> שאריות מזון המיועדים לאשפה ישמרו במקרר ייעודי לשם כך בלבד בשתי שקיות עבות. יש לפנותם לא יאוחר מיום הפינוי הקרוב.

מותר בכל האזורים למעט אזור תעסוקה מזרחי

4.7 ד

מרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון

 

במרכול שיש בו טיפול במזון ובמידה ורלבנטי: בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמך

"דרישות איכות הסביבה עבור מסעדות/ בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים", לרבות הנחיות איכות הסביבה להתקנה ותחזוקת מערכות טיהור אוויר ו-דרישות איכות הסביבה מעסקים משמיעי מוסיקה.
לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את הטפסים ומסמכים הנדרשים במסמך "דרישות איכות הסביבה להסדרה/ חידוש רישיון עסק – מסעדות ועסקי מזון"
> בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

בנושא פינוי פסולת, בעל העסק יעמוד בדרישות  המופיעות במסמך

 

4.8

משקאות משכרים פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

חל איסור על השמעת מוזיקה מחוץ לכותלי העסק.

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך

"הנחיות להכנת חוות דעת אקוסטית - עסקים משמיעי מוסיקה.

בעל עסק יעביר פסולת זכוכית לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק או שיחויב בהצבת פחים יעודים בשטח העסק- שיפונו על חשבון העירייה או על חשבונו, הכול על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת ושיימסרו לבעל העסק.

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח, ברצועת חוף הים, במרינה וברחובות בן גוריון וסוקולוב

קבוצה 5: מים ופסולת

קבוצה 5

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

5.1 א

תחנת מעבר ומיון

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ב

אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה

חניית רכבים שלא לצורך ביצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה, כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין.
 

 

5.1 ג

טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ד

אתר לסילוק פסולת יבשה

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

5.1 ה

אתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

5.2 א

מתקן התפלת מים

 

 

5.2 ב

מי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם, למעט מתקן להתפלתם

 

 

5.3 א

שפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם

 

על פי תב"ע ייעודית

5.3 ג

שפכים וקולחין הובלתם במכליות
 

ריקון תכולת המכליות תתבצע אך ורק למתקן לטיפול בשפכים שיאושר לכך על ידי העירייה והמשרד להגנת הסביבה.

 חניית רכבים שלא לצורך בצוע עבודה בתחומי העיר,  תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה, כשהם ריקים ולאחר שעברו שטיפה במקום מאושר על פי כל דין
 

 

 

 

קבוצה 6: מסחר ושונות

קבוצה 6

פריט תיאור העסק  טעון רישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

 

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

 

 

מכבסה תעשייתית– אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

מכבסה רגילה ומכבסה ניקוי יבש – מותר בכל מקום בו מותר מסחר

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם -  ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח

6.8 א

ניהול קניון

 

 

בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בית אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"ד-2014". 
בקניון בו יש בתי אוכל יאפשר בעל העסק לכל אחד מבתי האוכל העוסקים בטיגון, צלייה, אפייה וכדומה, אפשרות להתחברות למערכת סינון ריחות עם חיבור למפוח וארובה מעל לגג המבנה.
בעל העסק יציב בתחום העסק בלבד מכלי איסוף ומיחזור לקרטון (כולל דחסן). הקרטון יועבר למיחזור לחברה המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. בעסק יהיה חדר ייעודי לאיסוף סוגי הפסולת השונים. החדר יהיה מאוורר ויהיה מחובר לצנרת לפינוי תשטיפים
בעל הקניון יציג את ממצאי בדיקות תקופתיות (שנתיות) במז"ח המותקן אחרי מד המים, לתאגיד המים העירוני, במהלך חודש ינואר, במידה ובקניון מותקן מז"ח המשרת מספר עסקים
בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת נייר, אריזות, ואורגני, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי אגף שאיפ"ה.
 

רק באזור שבו מותר מסחר ועל פי תב"ע ייעודית ובהתאם להיתר בנייה.

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 

 

6.9 א

רוכלות מזון

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים.
חל איסור על הזרמת שפכים בכלל ושפכים מכילי שמנים ושומנים, בפרט,  אל מחוץ לעסק.

 

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 6 בפרק "דרישות כלליות מעסקים

 

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח אך לא תותר פתיחה במקום שעלול לגרום לפגיעה ברגשות הציבור

 

 
קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 7

פריט תיאור העסק  טעון רישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

7.1 א

בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח, מרינה ורצועת חוף הים

7.1 ב

השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע

 

 

7.1 ג

בית אבות 
 

 

 

7.1 ה

שטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

בעל העסק יפעל על פי הוראת העירייה למניעת מטרדי אבק כתוצאה מתנועת רכבים.
 

 

7.2

גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום

 

 

בכפוף לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

בנוסף נדרש פיקוח ווטרינרי צמוד לבדיקת בריאות בעלי חיים ושלילת מחלות המדבקות לאדם ודיווח לווטרינר העירוני עד ה10 לכל חודש עוקב באמצעות "דוח בדיקת בעלי חיים במתקן" טופס 2 תקנה 12(א)(6).

 

7.4 א

בריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש

במידה ולא נדרש היתר רעלים לעסק, יש לפנות ליחידה לאיכות הסביבה לקבלת תנאים והנחיות מפורטות לטיפול ושימוש בחומרים מסוכנים/ כימיקלים אחרים, למניעת מטרדים שמקורם בחומרים אלה ובפסלותיהם.

 

 

7.4 ב

פארק מים, מגלשות מים

 

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

 

 

7.4 ג

בריכת זרמים (ג'קוזי)

 

 

 

 

7.4 ד

מקווה

 

חימום מים לא יתבצע באמצעות מזוט או סולר.

 

7.4 ה

בית מרחץ, מרחצאות

 

 

 

7.5

מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר שאינו אחד מאלה:

מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט,
התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988,
המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד
להשכלה
גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד;

 
 

מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או במקום עבודה, שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד

מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד

 

העסק יעמוד בכל הדרישות המופיעות במסמך "דרישות ותנאים של איכות הסביבה למכון כושר

 

 

7.6

משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם 

 

7.7 א

מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזון

 

בעל העסק לא יגרום למפגעי רעש על פי החוק למניעת מפגעים 1961 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990
עסק שיימצא גורם למפגע רעש  יידרש להסירו ולהמציא חוות דעת מקצועית בדבר הסרת המפגע, בהתאם לדרישות והנחיות היחידה לאיכות הסביבה.
בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

 

 

7.7 ב

קולנוע, תיאטרון

 

 

 

7.7 ג

קרקס

 

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.
בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום הקרקס, במשך כל זמן פעילותו וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

אין להציג בע"ח בקרקס .
בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה, וכן אישור של מהנדס מבנים ליציבות המתקנים וביטוח צד שלישי

 

על פי אישור פרטני של העירייה ובכפוף לקבלת היתר בנייה מאת מהנדס העירייה

7.7 ד

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד

פנסי התאורה של האצטדיון יכוונו אך ורק למגרש.

 

 

7.7 ה

אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום האירוע במשך כל זמן פעילותם וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

כל אירוע שיתקיים בעסק, למעט אירוע שקבל פטור מהיחידה לאיכות הסביבה,  חייב בליווי של יועץ אקוסטי, שיבצע בקרה וניטור  מפלסי רעש  בעת האירוע וכן יפחית את מפלס הרעש  לערכים המותרים בחוק - בעת חריגה מערכים אלה.

בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה, וכן אישור של מהנדס מבנים ליציבות המתקנים וביטוח צד שלישי
 

מותר בתחום פארק הרצליה או במקום אחר שיאושר על ידי הרשות

7.7 ו

דיסקוטק

 

 

 

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך "הנחיות לחוו"ד אקוסטית- עסקים משמיעי מוסיקה".
העסק יעמוד בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש בדיסקוטק), התשע"ד-2014. יש להעביר לרשות הרישוי וליחידה לאיכות הסביבה אישור התקנה וכיול בעת הוצאת או חידוש רישיון.

אישורי בדיקת תקינות וכיול שנתיים יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות 2 שנים לצורך ביקורת.

 

במידה ובעסק מופעלים מכשירי לייזר:
יש לוודא שמדבקת האזהרה של יצרן המכשיר מודבקת על המכשיר. במדבקה יסומן סיווג עוצמת המכשיר ואזהרה המפרטת את הסכנות שבו, לרבות בהכוונת הקרן לעיניים. יש לעמוד בדרישות הבטיחות, כפי שמופיעות על גבי מדבקת היצרן.

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח ובמרינה

7.7 ז

יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע

 

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה, בהתאם לסוג האירוע ומספר המשתתפים בו, ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום היריד או התערוכה, במשך כל זמן פעילותם וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

 

על פי אישור פרטני של העירייה ובכפוף לקבלת היתר בנייה מאת מהנדס העירייה

7.7 ח

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

 

 

מותר רק במרינה

7.7 ט

מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.
בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום המקום במשך כל זמן פעילותו וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

בכפוף לאישור הממונה על פי חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים משרד החקלאות ואישור הווטרינר העירוני.

בכפוף לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009

יש להציג לווטרינר העירוני דוח בדיקת בעלי חיים חתום ע"י ווטרינר בדיקת בריאותם ושלילת מחלות מדבקות לאדם

 

7.7 י

יריד מזון

 

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.
בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום היריד במשך כל זמן פעילותו וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

 

על פי אישור פרטני של העירייה

7.7 יא

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל

פנסי התאורה של האצטדיון יכוונו אך ורק למגרש.

 

 

7.8 א

קייטנה

 

בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום הקייטנה במשך כל זמן פעילותה וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

 

 

7.8 ב

מחנה נוער

 

בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום המחנה, במשך כל זמן פעילותו וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

 

 

7.9

אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

 

 

בעל העסק ימלא את הדרישות המופיעות במסמכים:
"דרישות היחידה לאיכות הסביבה עבור מסעדות/בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים" , ו-"דרישות היחידה לאיכות הסביבה מעסקים משמיעי מוזיקה".

לצורך הוצאת רישיון או חידושו – בעל עסק ימלא וישלח ליחידה לאיכות הסביבה בעירייה את המסמכים "דרישות איכות הסביבה להסדרה / חידוש רישיון עסקמסעדה, מזנון, בית אוכל ועסקי מזון נוספים".
 

בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".


בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (התקן מדרעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו -2006 .

בעל העסק ישלח אחת לשנה, ליחידה לאיכות הסביבה, פירוט מועדי בצוע כיול התקן מד -רעש ותוצאותיו.

אישורי בדיקת תקינות וכיול שנתיים יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות 2 שנים לצורך ביקורת.

 

מותר באזור תעסוקה הרצליה פיתוח, במרינה וברצועת החוף

7.10 א

מתקני שעשועים

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.
בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום ה-המתקנים, במשך כל זמן פעילותם וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה, אישור של מהנדס מבנים ליציבות המתקנים וביטוח צד שלישי
 

על פי אישור פרטני של העירייה ובכפוף לקבלת היתר בנייה מאת מהנדס העירייה

7.10 ב

לונה פארק

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

בעל העסק ישמור על הסדר והניקיון בתחום ה-לונה פארק, במשך כל זמן פעילותו וידאג להותיר את המקום נקי ומסודר בתום הפעילות.

 

בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים אישור של ממונה בטיחות בעבודה או בעל מקצוע מוסמך שהעסק עומד בתנאי הבטיחות הנדרשים לפריט עיסוק זה, אישור של מהנדס מבנים ליציבות המתקנים וביטוח צד שלישי
 

על פי אישור פרטני של העירייה ובכפוף לקבלת היתר בנייה מאת מהנדס העירייה

 
קבוצה 8: רכב ותעבורה

קבוצה 8

פריט תיאור העסק  טעון רישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

8.2

העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 

חניית רכבים בתום יום העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה

 

 

8.3 א

הובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 

 

8.4 א

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו

 

חניית רכבים בתום יום העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי העירייה

חל איסור על חניית רכבים, עם מנוע דולק, מעבר ל-5 דקות.

 

8.4 ב

תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

 

בהתאם לתב"ע ייעודית

8.4 ד

תחנת רכבת תת-קרקעית

 

 

בהתאם לתב"ע ייעודית

 

8.5

כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

8.6 א

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים

 

עסק חדש - אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

8.6 ב

חניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 ז

 

בעל עסק יציב פחים, במספר ולסוגי פסולת כפי שיוגדר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה ויטפל בפסולת על פי הנחיותיו.

בעל העסק יפעל על פי הוראת העירייה ויתחזק את שטח החניון באופן שיבטיח כי תנועת רכבים לא תגרום למטרדי אבק.
 

 

8.6 ו

כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם

 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

8.6 ז

חניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר שהוא בתשלום או פתוח לקהל הרחב, למעט חניון המשמש את עובדי או דיירי הבניין בלבד

 

במידה וטרם פורסם מפרט אחיד לפריט זה, על בעל העסק לעמוד בכל "דרישות ותנאים של איכות סביבה לחניונים מקורים ו/או תת-קרקעיים".

 

8.7 א

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונם

 

 

8.7 ב

כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכב

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

8.8 א

כלי שיט השכרתם, אחסונם

 

 

מותר רק במרינה

8.8 ג

מעגנה

 

 

מותר רק במרינה

8.8 ד

כלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 

 

מותר רק במרינה

8.9 א

מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

עסק חדש – מותר באזור תעסוקה מזרחי

8.9 ב

חשמלאות

 

 

 

עסק חדש – מותר באזור תעסוקה מזרחי

8.9 ו

טיפול אחר ברכב


 

עסק חדש – מותר באזור תעסוקה מזרחי

8.11

רכבל

 

 

 

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

 

 

רק על פי תב"ע ייעודית

 
אבטחה

קבוצה 9

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

9.1 א

כלי נשק ותחמושת מכירתם, תיקונם, אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה)

 

 

איחסון ותיקון מותר רק לחברות שמירה  ובמטווח העירוני

 

 

9.1 ב

מטווח ירי

 

 

מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת הביוב.

פסולת חומרים מסוכנים לרבות עופרת תועבר לאתר מאושר לפי כל דין.

חל איסור על הזרמת פסולת שמן וממיסים מתהליך ניקוי נשקים למערכת הביוב.  הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל דין.

בעל העסק ישמור קבלות ואישורים על פינוי פסולות כאמור למשך שנה לפחות . הקבלות יוצגו בפני היחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
במקרה של מטווח סגור - באם יידרש לכך על ידי היחידה הסביבתית, ועל פי הנחיותיה,  בעל עסק יבצע דיגום פליטות אוויר  מהעסק.

באם נמצאו בדיגום האמור חריגות מערכי הפליטה המותרים בחוק, יידרש בעל העסק להעביר לאישור היחידה הסביבתית מפרט טכני, שהוכן על ידי גורם מוסמך,  למערכת לטיפול בגזי הפליטה של כלי הנשק.
לאחר קבלת אישור היחידה הסביבתית למפרט הטכני של המערכת האמורה, יתקין בעל העסק את המערכת ויעביר ליחידה הסביבתית אישור מידי גורם מוסמך על התקנת המערכת ותקינותה. בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית הסכם תחזוקה שנתי עם גורם מוסמך לתחזוקה שוטפת של  מערכת לטיפול בגזי הפליטה של כלי הנשק.
קבלות על תחזוקת מרכיבי המערכת יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות 2 שנים לצורך ביקורת.

 

מותר רק במתחם האצטדיון באזור רחוב יוסף נבו

9.1 ג

כלי נשק ותחמושת ייצורם

 

 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

9.4

שרותי שמירה או איתור - מוקד בקרה אלקטרוני

 

 

 

 
קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

קבוצה 10

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות מקצועיות מדיניות תכנונית לרישוי עסקים

10.1

אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.2

אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימי

תותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.3

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקה

 

 

10.4 א

ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.4 ב

גזירה, תפירה

 

בכל מקום בו מותר מסחר

10.5

דברי הנעלה – ייצורם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.6 א

דשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.6 ב

דשנים – אחסונם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.7 א

חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושיש

 

עסק חדש - אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.7 ב

אחסון זפת, אספלט או מוצריהם בשטח שגדול מ-500 מ"ר

חל איסור על מכירה ואחסון של חומרי גלם לבנייה, שלא באריזות סגורות.

בעל העסק יפעל על פי הוראת העירייה למניעת מטרדי אבק כתוצאה מאחסון ומכירה של חומרי גלם לבנייה.

אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת יבוצע במכלים סגורים בלבד.

פסולת מהעסק תפונה לאתר מורשה לפי כל דין במכלים המונעים פיזורה לסביבה.

עסק המאחסן ומוכר חומרי גלם לבנייה בתפזורת - אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.7 ג

הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.8 א

חומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.8 ב

אחסונם שלא לצורך מכירה במקום, למעט בעסק שיכולת האחסון המרבית שלו היא עד 5 טונות

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.9

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי.

 

10.10 א

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים -  ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ב

 חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונם

אפשרי רק כחלק מפעילות עסק ולשימושו של העסק בלבד בכפוף להחזקת היתר רעלים תקף מאת המשרד להגנת הסביבה.
על פי דרישה,  יגיש בעל העסק ליחידה לאיכות הסביבה סקר בדיקת מרחקי הפרדה על פי מסמך מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושא. העסק יבצע את כל הנחיות היחידה לאיכות הסביבה שיועברו אליו בעקבות מסקנות הסקר.

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ג

חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים  - מכירתם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ד

איסופם, שינועםלמעט איסופם או שינועם בצנרת בתחום נמל כהגדרתו בפקודת הנמלים [נוסח חדש], התשל"א-1971

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ה

טיפול באריזות משומשות   של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ו

טיפול בפסולת של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.10 ז

תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 א

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ב

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ג

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ד

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ה

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.11 ו

חומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.13

מרפדייה  ששטחה מעל 500 מ"ר

 

 

10.14 א

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.14 ב

פחחות, למעט פחחות רכב

כל עבודות הייצור יתבצעו בתוך העסק.
במקרה ויש בעסק שימוש בחומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים:
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות ויקיים את כל דרישות היחידה הסביבתית בנוגע לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות שמקורם ממכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי.

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

באם יידרש לכך על ידי היחידה הסביבתית, ועל פי הנחיותיה,  בעל עסק יבצע דיגום פליטות אוויר  מהעסק.

באם נמצאו בדיגום האמור חריגות מערכי הפליטה המותרים בחוק, יידרש בעל העסק להעביר לאישור היחידה הסביבתית מפרט טכני, שהוכן על ידי גורם מוסמך,  להתקנת מערכת למניעת זיהום אוויר, מפעילות הצביעה. לאחר קבלת אישור היחידה הסביבתית למפרט הטכני של המערכת האמורה, יתקין בעל העסק את המערכת ויעביר ליחידה הסביבתית אישור מידי גורם מוסמך על התקנת המערכת ותקינותה. בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית הסכם תחזוקה שנתי עם גורם מוסמך לתחזוקה שוטפת של  המערכת האמורה.
קבלות על תחזוקת מרכיבי המערכת יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות 2 שנים לצורך ביקורת.

גלילי גז לריתוך, יאוחסנו כשהם משולטים ומעוגנים, בעת שימוש וסגורים, משולטים ומעוגנים לאחר גמר שימוש בהם.

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.14 ג

מסגריה 

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.14ד

ייצור שלטים

כל עבודות הייצור יתבצעו אך ורק בתוך כותלי העסק.

במקרה ויש בעסק שימוש בחומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים:
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות ויקיים את כל דרישות היחידה הסביבתית בנוגע  לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות שמקורם ממכלי אחסון של חומרים נדיפים, לרבות ממיסים, צבעים, דבקים, חומרי ניקוי ואמצעי ניקוי.

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק.

חלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.

באם יידרש לכך על ידי היחידה הסביבתית, ועל פי הנחיותיה, בעל עסק יבצע דיגום פליטות אוויר מהעסק.

באם נמצאו בדיגום האמור חריגות מערכי הפליטה המותרים בחוק, יידרש בעל העסק להעביר לאישור היחידה הסביבתית מפרט טכני, שהוכן על ידי גורם מוסמך,  להתקנת מערכת למניעת זיהום אוויר, מפעילות הצביעה. לאחר קבלת אישור היחידה הסביבתית למפרט הטכני של המערכת האמורה, יתקין בעל העסק את המערכת ויעביר ליחידה הסביבתית אישור מידי גורם מוסמך על התקנת המערכת ותקינותה. בעל העסק יעביר ליחידה הסביבתית הסכם תחזוקה שנתי עם גורם מוסמך לתחזוקה שוטפת של  המערכת האמורה.
קבלות על תחזוקת מרכיבי המערכת יישמרו בבית העסק לתקופה של לפחות 2 שנים לצורך ביקורת.

גלילי גז לריתוך, יאוחסנו כשהם משולטים ומעוגנים, בעת שימוש וסגורים, משולטים ומעוגנים לאחר גמר שימוש בהם.

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.14 ה

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם


 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.14 ו

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם 

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.14 ז

מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתם

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.16 א

עץ ומוצריו - עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.16 ב

ייצור רהיטים

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.16 ג

עץ ומוצריו - אחסונו ומכירתו

 

מותר באזור תעסוקה מזרחי

10.20

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

10.21

נייר ומוצריו: ייצור

 

אסור בתחום העיר הרצליה בהתאם לתוכניות החלות

 

גורם השגה ראשותי
הגשת השגה על סירוב למתן רישיון או היתר זמני/מזורז
כתב הסמכה לגורם מוסמך ארצי הרשות הרישוי