תמונה דקורטיבית 

טופס רישום לשוברים דיגיטליים 

עיריית הרצליה מזמינה את תושביה לקבל את שוברי הארנונה במייל.
אם הינך מעוניין/ת לקבל את החיוב החודשי בדוא"ל במקום בדואר רגיל אנא מלא/י הטופס המקוון:
להצטרפות לשירות תלוש ארנונה בדואר האלקטרוני 
 לחצ/י כאן >


תושבים/ות ובעלי/ות עסקים נכבדים/ות,

עקב משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, אגף הכנסות העירייה הוגבל במתן שירות לציבור.
נאסרה עבודתם של חברות נותני שירותים לעירייה בתחומי מדידה ושמאות וצומצמה עבודתם של עובדי העירייה בהתאם לתו הסגול, להנחיות הממשלה ולסגרים שהוטלו.

כתוצאה מכך, קיימים עיכובים רבים במתן מענה לפניות הציבור כגון:
אישורים לטאבו
החלפות מחזיקים
בקשות לנכס ריק
בקשות לנכס לא ראוי
בקשות להנחות

אנו פועלים במרץ על מנת לצמצם את הפערים למתן מענה.
אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם, עמכם הסליחה.


הנחה בארנונה לתושבים נפגעי משבר הקורונה

תושבים המחזיקים בנכס מסוג מגורים או מגורים עם עסק, אשר בשל משבר הקורונה, נאלצו ו/או אולצו לצאת לחל"ת (חופשה ללא תשלום) ו/או פוטרו מעבודתם ו/או עצמאיים שהכנסתם נפגעה משמעותית כתוצאה מהמשבר, יוכלו לפנות לוועדת הנחות בבקשה להנחה בארנונה במסגרת המתווה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים (מבקש הבקשה צריך לעמוד בכל התנאים):

 1. המבקש הינו מחזיק בנכס.
 2. המבקש הוצא לחל"ת ו/או פוטר לאחר ה 15 למרץ 2020.
 3. תקופת החל"ת עולה על 60 ימים. ובמקרה של פיטורין, המבקש לא הועסק לאחר פיטוריו במקום עבודה אחר לתקופה העולה על  60 ימים.
 4. סכום ההכנסות בחודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 של המבקש ובני ביתו מתגוררים עימו, קטן בשיעור של 20% ויותר, לעומת חודשים אוקטובר עד דצמבר  2019.
 5. סך ההכנסות בשנת 2020 של המבקש ובני ביתו המתגוררים עימו לא יעלה על פי 2 מהשכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (החל ב 1.1.2020) השכר הממוצע 10,428 ₪)

 

מסמכים נדרשים

 • טופס בקשה לוועדת הנחות נא להדפיס למלא ולחתום על טופס (להלן הקישור טופס בקשה לוועדת הנחות) ולצרפו לשאר המסמכים הנדרשים.

שכיר:

 • אישור מאת הביטוח הלאומי על קבלת דמי אבטלה, ו/או אישור מעמד לא עובד
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2019
 • תנועות מצב חשבון בנק של שלושת החודשים האחרונים
 • תלושי שכר לחודשים 3-5/2020 במידה שיש
 • פירוט תנועות בנק ותלושי שכר של בני ביתו המתגוררים עימו לחודשים 10-12/2019  ולחודשים  3-5/2020

עצמאי:

 • שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
 • אישור רו"ח על הכנסות 2020
 • תנועות מצב חשבון בנק של שלושת החודשים האחרונים
 • פירוט תנועות בנק ותלושי שכר של בני ביתו המתגוררים עימו לחודשים 10-12/2019 ולחודשים  3-5/2020
   

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


חילופי מחזיקים

הודעה על כניסת דייר

בעל/ת נכס

על פי הדין עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב בעת מכירה או השכרה לשנה ומעלה של הנכס שבבעלותך.
עם חילופי מחזיקים יש להמציא לאגף הכנסות חוזה מכר או השכרה.

בחוזה השכירות יש לוודא כי מצוינים:

 • פרטים אישיים: שם מלא / חברה, ת.ז /ח.פ.
 • תקופת השכירות.
 • מטרת השכירות.

לתשומת לבך: רישום המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה, ובכפוף לכך שהסכם השכירות אינו קצר משנה אחת.


הודעה על פינוי הנכס

דייר/ת בשכירות

על פי החוק עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב על מועד סיום השכירות.

יש להעביר הודעה בה מצוינים:

 • מועד פינוי הנכס.
 • כתובתך החדשה.

תשומת לבך: פינוי המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


הנחות

לשם קבלת הנחה מארנונה: 

 • עליך לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שמך.
 • במידה והינך שוכר נכס עליך לוודא כי חוזה השכירות המצוי בעירייה הינו בתוקף.

במידה שהתגוררת ברשות אחרת עליך:

 • להביא אישור על סיום / אי קבלת הנחה באותה רשות.
 • לעדכן את כתובתך במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.

לידיעתך, לזכאי ליותר מהנחה אחת תינתן הגבוהה מביניהן.

1. תושבים המבקשים לקבל הנחה מארנונה בשל:

 • נכות רפואית בשיעור 90%, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור.
 • קבלת גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב 1992.
 • קבלת גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.
 • קבלת גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים המשולמת על ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה, בלגיה.
 • בעלי תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח 1958.
 • בעלי תעודת עולה / אזרח עולה שהונפקה ב-24 החודשים האחרונים.
 • חסיד אומות העולם / בן זוגו או מי שהיה בן זוגו.
 • הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, התשנ"ב-1992, או הורה עצמאי לילד/ה המתגורר/ת עמי, המשרת/ת בשירות סדיר או בשירות לאומי ושגילו אינו עולה על גיל 21.
   

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי

2. תושבים המבקשים לקבל הנחה על פי המבחן הכלכלי הזכאות להנחה תינתן בהתאם למבחן הכנסה. בעת הבקשה יש להצטייד ב:

 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
 • תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
 • תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
 • אסמכתאות הרלוונטיות לבקשה.
   

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי

3. תושבים המבקשים לפנות לוועדת הנחות. ניתן להגיש בקשות לועדת הנחות מארנונה במקרים הבאים:

 • למבקש שנגרמו לו הוצאות חריגות בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או בן משפחה.
 • אירוע שהביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי של המבקש.

בבקשה לוועדת הנחות מארנונה יש להצטייד ב:

 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
 • תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
 • תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
 • אסמכתאות רפואיות הרלוונטיות לבקשה.

 

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי

4. הנחת נכס ריק

על- פי החלטת מועצת העירייה וצו הארנונה, ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, תינתן הנחה מארנונה כמפורט להלן:

 סוג ההנחה  שיעור ההנחה
למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ-30 ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות. 100% הנחה לתקופה מצטברת עד 6 חודשים
הנחה לבניין חדש וריק למחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש וריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה. 100% הנחה לתקופה רצופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד סיום הבניה.

 

 • ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף למילוי טופס בקשה ובדיקת פקח.
 • הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה ו/או דחיה של מועד התשלום. כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי

5. סיווג מלכ"ר בצו הארנונה:

 • על המבקש להציג אישור עדכני ממע"מ (לאותה שנת מס) שכותרתו "סיווג מלכ"ר" וכן להראות כי מדובר במוסד ציבורי למטרה ציבורית כגון: מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט.

את הבקשה יש להגיש באמצעות הטופס הדיגיטלי ↓
יש לבחור בנושא לטיפול - השגה על חיוב ארנונה ולציין את מספר המשלם ומספר הנכס כפי שרשומים בחשבון הארנונה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


פטורים מארנונה

טופס בקשה לפטור מארנונה - מוסד מתנדב לשירות הציבור לשנים 2022 - 2024.


בקשה להחזר תשלומי ארנונה לגלריה

בהתאם לפס"ד מיום 6.9.2016 בת.צ. 9539-06-12 נוה נ' עיריית הרצליה ופס"ד ת.צ. 34936-07-14 עקיבא נ' ע. הרצליה.

צפייה בפסקי הדין:

רשימת מחזיקים בגלריות


ארנונה לתושב:

לצפייה בחוברות ארנונה ובצווי ארנונה.