קבוצה 4 - מזון, 4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'- מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר בהם ניתן יהיה לעסוק בעסקים השונים:

 • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
 • מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
 • אזור תעסוקה הרצליה פיתוח - אזור הנמצא ממערב לכביש החוף.
 • אזור תעסוקה מזרחי - אזור הנמצא מזרחית לכביש החוף (תב"ע 1934).
 • אזור תעסוקה גליל ים - אזור הנמצא מזרחית לכביש 20 (תב"ע 1985).
 • מרינה - אזור המיועד לנופש, מלונאות ומסחר
 • מרכז תעסוקה - אזור תחנת הרכבת הכולל את: משולש התחבורה, הרצליה הילס ותחנת הרכבת.
 • מרכז העיר - ציר מזרח מערב (רחובות הרב קוק, ויצמן, סוקולוב, בן גוריון, שדרות ירושלים וסביבותיהם)
 • מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי קטן הנמצא בלב שכונת מגורים.
 • מתחם שבעת הכוכבים.

 

בנוסף לאמור במדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בעל עסק זכור: הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

   פריט  

תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 מדיניות העירייה

4.2 א' בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

 בעל העסק, למעט בעל עסק שקבל פטור מכך מהיחידה לאיכות הסביבה, ימלא את כל הדרישות המופיעות במסמכים:
"דרישות היחידה לאיכות הסביבה עבור מסעדות/בתי אוכל/ בתי קפה /מזנונים",
 "דרישות היחידה לאיכות הסביבה מעסקים משמיעי מוזיקה", 
ו-"הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר". (לצרף קישורים)

בעל העסק יתקין בעסקו מפריד שומן, לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.

מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת דלקים, שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014.

הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים העירוני וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
בעל עסק יעמיד שולחנות וכסאות או פרגודים רק לאחר שקיבל היתר לכך מאת ראש העיר ועמד בתנאיו לרבות:

 • מספר ומיקום הכיסאות והשולחנות יקבע על פי תכנית שתאושר על יד אגף רישוי עסקים.
 • הכיסאות והשולחנות לא יחרגו מרוחב העסק.
 • יושאר מרווח של 2.5 מטר לפחות למעבר הולכי רגל למעט מקרים מסויימים בהם יותר מרווח של 1.8.מטר על ידי מנהל אגף שאיפ"ה.

סגירות עונתיות - סגירה/סוכך עונתי/ת יוקמו בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת ראש הרשות ו/או מי שהוסמך על ידו בכתב ועל פי ההנחיות של הרשות לנושא זה. 

הסגירה/הסוכך העונתי/ת יוקמו בהתאם להוראות תוכנית הר/2000/סג לרבות לעניין מיקומם ועיצובם, תוקפו של האישור להקמתם, הפקדת ערבות בנקאית, בנוסח המצ"ב, וחתימה על כתב התחייבות, להבטחת ביצוע תנאי האישור. 

כמו כן, בעל העסק יגיש במקביל עותק בקשה להקמת הסגירה/הסוכך העונתי/ת, למדור השבחה באגף מהנדס העיר" (תכנון ובניה - סעיף 26).


בעסק שיש בו טיפול והגשה של בשר ומוצריו: בעל העסק יעמוד בכל האמור בסעיף 5 בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

אסור באזור המיועד למגורים בלבד.