קבוצה 6 - מסחר ושונות

6.8 - קניון

6.8 א'- ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר בהם ניתן יהיה לעסוק בעסקים השונים:

  • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
  • אזור תעסוקה הרצליה פיתוח - אזור הנמצא ממערב לכביש החוף.
  • אזור תעסוקה מזרחי - אזור הנמצא מזרחית לכביש החוף (תב"ע 1934).
  • אזור תעסוקה גליל ים - אזור הנמצא מזרחית לכביש 20 (תב"ע 1985).
  • מרינה - אזור המיועד לנופש, מלונאות ומסחר
  • מרכז תעסוקה - אזור תחנת הרכבת הכולל את: משולש התחבורה, הרצליה הילס ותחנת הרכבת.
  • מרכז העיר - ציר מזרח מערב (רחובות הרב קוק, ויצמן, סוקולוב, בן גוריון, שדרות ירושלים וסביבותיהם)
  • מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי קטן הנמצא בלב שכונת מגורים.
  • מתחם שבעת הכוכבים.

בנוסף לאמור במדיניות ה עירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

 פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 מדיניות העירייה

6.8 א' ניהולו

בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בית אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011". 
בקניון בו יש בתי אוכל יאפשר בעל העסק לכל אחד מבתי האוכל העוסקים בטיגון, צלייה, אפייה וכדומה, אפשרות להתחברות למערכת סינון ריחות עם חיבור למפוח וארובה מעל לגג המבנה.
בעל העסק יציב בתחום העסק בלבד מכלי איסוף ומיחזור לקרטון (כולל דחסן). הקרטון יועבר למיחזור לחברה המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. בעסק יהיה חדר ייעודי לאיסוף סוגי הפסולת השונים. החדר יהיה מאוורר ויהיה מחובר לצנרת לפינוי תשטיפים. 

בעל הקניון יציג את ממצאי בדיקות תקופתיות (שנתיות) במז"ח המותקן אחרי מד המים, לתאגיד המים העירוני, במהלך חודש ינואר, במידה ובקניון מותקן מז"ח המשרת מספר עסקים.

בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת נייר, אריזות, ואורגני, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי אגף שאיפ"ה.

רק באזור שבו מותר מסחר על פי תב"ע ובהתאם להיתר בנייה.