מס' תחום

שם התחום

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)

1.7

עורך תיק תיעוד

01/07/2024

09/09/2024