מס' תחום

שם התחום

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)

1.7

עורך תיק תיעוד

04/12/2023

31/01/2024