תוכניות בניין עיר

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
1.1.1 עורך תוכניות בנין עיר קטנות 5-10 דונם        22/06/2022 24/07/2022

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
1.2.1 עורך תוכניות בניין עיר בינוניות 10-100 דונם 22/06/2022 24/07/2022

שמאות מקרקעין

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
4.6.1 שמאי מקרקעין מלווה (כלכלי)                      22/06/2022 24/07/2022

תכנון כבישים

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
10.1.1 מתכנן כבישים פיזי 22/06/2022 24/07/2022