מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
1.1 עורך תוכניות בניין עיר קטנות 5-10 דונם 20/03/18
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.2 עורך תוכניות בניין עיר בינוניות 10-100 דונם 20/03/18
הוארך עד 25/04/18
10/04/18
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.3  עורך תוכניות בניין עיר גדולות / מתאריות מעל 100 דונם  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
1.4 עורך תוכניות בניין ערים קטנות עד 5 דונם  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
1.5 עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום השימור  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
1.6  עורך תוכניות בניין עיר - תוכניות מפורטות בתחום התשתיות  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
1.7  עורך תיק תיעוד  20/03/18 
הוארך עד 25/04/18
10/04/18 
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2