מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
6.1  יועץ בטיחות בעבודה 12/08/18

02/09/18