מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
7.1  יועץ נגישות מתו"ס ושירות 12/08/18

02/09/18