בהתאם לתקנות חוק חופש המידע, (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, התשס"ט 2009), כל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי. 

בהתאם לכך מעמידה עיריית הרצליה מידע סביבתי שנאסף בתחומה באתר זה. ניתן לעיין במידע הקיים ובמידע נוסף במשרדי היחידה לאיכות הסביבה בתיאום מראש בלבד בטל: 09-9548640.