אפשר לעזור?

הגשה עד ה-31.1.19

"" 

 

רקע כללי

היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה שואפת לייצר לתושביה סביבה עירונית טובה ובריאה המושתת על שימוש אחראי במשאבי הטבע ויכולת ההתחדשות שלהם, ועל חיזוק ההון הקהילתי העירוני. סביבה עירונית טובה תאופיין ביכולת לייצר לתושביה חיים עירוניים שוקקים ומלאים, המשפרים את איכות חייהם, תורמים לפיתוח ולקדמת העיר ומבוססים על עקרונות של מעורבות חברתית, אחריות סביבתית ושוויונית.

 

קריאה לציבור זו מזמינה קהילות וקבוצות הפועלות בצורה מאורגנת ברמה התת עירונית להגיש הצעות לביצוע פרויקטים בתחום הקיימות, כחלק ממדיניות עירונית והטמעת מעבר לאורח חיים עירוני מקיים.

 


מה התקציב?

היקף התקציב שתעמיד עיריית הרצליה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה למסגרת קריאה זו הינה עד 100 אלף ₪. כל קבוצה תוכל לקבל תמיכה בגובה של עד 20 אלף ₪. התמיכה תינתן לפעולות שבוצעו בשנת 2019 בלבד!

 


מי רשאי להגיש בקשה?

1. כל קבוצת תושבים ו/או התארגנות קהילתית ו/או קהילה ערכית / רעיונית /תרבותית שמעוניינת לפעול לקידום אורח חיים מקיים ויוזמות למען הסביבה
2. הקבוצה פועלת לפחות שנתיים כקבוצה מאורגנת שפעילותה ידועה
3. כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שביצעה במהלך זמן זה

מה תנאי סף?

היוזמה המוגשת חייבת להיות חדשה שלא נתמכה בעבר על ידי הרשות ועולה בקנה אחד עם המדיניות העירונית. תמיכה במסגרת זו תינתן רק עבור פרויקטים שטרם החל ביצועם בעת פרסום קריאה זו. התמיכה כן יכולה להינתן עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפרויקט או פעילות שהחלו קודם לכן, ורק עבור פרויקטים שלא מומנו או ימומנו במסגרת תקציבית אחרת.

לפרויקט יהיה הן ביטוי פיזי-תשתיתי והן ביטוי קהילתי-חברתי ובהעלאת מודעות סביבתית בקרב הציבור.

התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד: תשתיות פיזיות ו/או שירותים הנדרשים לתכנון ולביצוע הפרויקט; רכישת חומרים והצטיידות לצורך ביצוע; ליווי מקצועי; שירותים נדרשים לתכנון. לא ימומנו הוצאות על כוח אדם!

בעת הגשת דרישת התשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי.

 

 

איך מגישים?
על הקבוצה להגיש תיק מסמכים הכולל:
1. הסבר על הנושא הסביבתי שבו עוסקת הבקשה
2. תיאור הפעילות שהקבוצה ביצעה בשנתיים האחרונות
3. תיאור מפורט של הפרויקט המוצע לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
ייחודיות הרעיון וחשיבותו הסביבתית והקהילתית; מעורבות הקהילה והתושבים ביוזמה - בתכנון, בהקמה, בשימוש/ביצוע/ תחזוקה; תכנית שלבית לשימור ותחזוקת הפרויקט לאורך זמן ולתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום קבלת ההתחייבות (לביצוע על ידי עיריית הרצליה); הדגשה כיצד הפרויקט הינו בעל היבטים פיזיים וחברתיים.
4. תכנית עבודה הכוללת את שלל אבני הדרך לביצוע (ראו מסמך מצורף) ולוח זמנים הכולל את כל השלבים ופירוט תקציבי מלא.
5. תכנית לשילוב ושיתוף הקהילה בפרויקט.


את המסמכים יש להגיש לידי לירון מעוז, מנהלת מדור קיימות ביחידה לאיכות הסביבה, עיריית הרצליה באחת משתי הדרכים:
• מסירה במשרדי היחידה - סוקולוב 10, קומה 1, הרצליה.
• דוא"ל: Lironm@Herzliya.muni.il ולציין בכותרת "קריאה לציבור להגיש יוזמות לקידום פעולות לשמירה על הסביבה".

 

לכל הפרטים ומסמכים נלווים הורידו את המסמך המלא של הקריאה לציבור.

(הקריאה הינה לתושבי הרצליה בלבד)

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525