אפשר לעזור?

תכנון סביבתי

היחידה לאיכות הסביבה פועלת עם אגף מהנדס העיר בהדגשת ההיבטים הסביבתיים בתוכניות בנין עיר ובבקשות להיתר בניה, בהתבסס על חוק התכנון והבנייה.
המתכננת הסביבתית משמשת כמ"מ של נציג השר להגנת הסביבה בוועדה המקומית לתכנון ובניה.

 

מסמך מדיניות לפיתוח בר-קיימא של המצוק החופי בהרצליה.
המצוק החופי מעניק להרצליה מצד אחד אלמנט טופוגרפי עם ערך נופי דרמתי ומצד שני מהווה מקור לסיכונים בטיחותיים ולחיכוכים תכנוניים. מטרת המסמך היא להציע מדיניות לפיתוח בר-קיימא של סביבת המצוק החופי בתחומי הרצליה.
למידע נוסף תוכלו לעיין ב : מסמך מדיניות , טבלת הנחיות, חתכים

 

 

סקר עצים בעיר הרצליה
מטרת הסקר היא לאתר ולתעד עצים בעלי ייחוד ברחבי העיר, על מנת לשמרם ולטפחם כערכי טבע בעלי עניין בתחומי העיר. העבודה מתייחסת בעיקר לעצים הנמצאים ברשות הרבים - שטחים פתוחים, גינות ציבוריות, שדרות ורחובות. העצים נבחנו עפ"י חשיבות בוטנית (מין נדיר, מין מיוחד באזור, עץ עתיק); חשיבות היסטורית (עץ הקשור בסיפור או אירוע מיוחד); תצורה מעניינת (עץ בעל גודל מרשים, נוף מפואר, היוצר הצללה) ומיקום (עץ המהווה נקודת ציון בשל היותו ניצב במקום מרכזי או בשל היותו בולט בשטח).

← לצפייה בסקר.
← לצפייה בכרטיסיות עצים.

 

 

נושאים תכנונים:
• הנחיות סביבתיות במסגרת היתרי בניה וטופס 4
• בניה ירוקה

• קרקעות מזוהמות
• טפסים ודפי מידע

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525