אפשר לעזור?

חוקי העזר העירוניים - תוכן עניינים מפורט

חוקי העזר העירוניים - כללי


תוכן עניינים מפורט

 

מפתח אלפביתי של שמות החיקוקים

 

קובץ אחוד (עידכון אחרון - פברואר 2015) 

 

 

א. איכות הסביבה


1. נקיון
חוק עזר להרצליה (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון), התש"ן - 1989

2. מודעות ושלטים
חוק עזר להרצליה (מודעות ושלטים), תשס"ט - 2009

3. מניעת רעש 
חוק עזר להרצליה (מניעת רעש), התשמ"ז - 1987

4. רחצה
חוק עזר להרצליה (הסדרת מקומות רחצה), תשכ"ח - 1967
(עדכון 6 באוגוסט 2015)

5. צעצועים מסוכנים
חוק עזר להרצליה (צעצועים מסוכנים), תשכ"ח - 1968

6. הגנת איכות הסביבה
חוק עזר להרצליה (הגשת דין וחשבון לענין הגנת איכות הסביבה), התשמ"ט - 1988

 

 

 

ב. מיםחוק עזר להרצליה (אספקת מים), התש"ן-1990

 

 

ג. ביובחוק עזר להרצליה (ביבים פרטיים), התשנ"ה - 1995

חוק עזר להרצליה (ביוב), תשל"ד- 1974

אימוץ חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות בדבר הזרמת שפכי תעשיה
למערכת ביוב בידי עירית הרצליה 

חוק עזר להרצליה (תיעול), תשע"ט - 2018

 

 

 

ד. בניה


עדכון התעריפים בתקנות התכנון והבנייה (יוני 2016)

1. בתים 
החוק בוטל מכללא ע"י חוק עזר להרצליה (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון),התש"ן-1989. ראו מידע בנושא בפרק א' איכות הסביבה, סעיף 1.

חוק עזר להרצליה (שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים וחדרי מדרגות), תש"ם - 1979

חוק עזר להרצליה (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ג- 1963

2. רחובות
חוק עזר להרצליה (סלילת רחובות), תשס"ז - 2007 
(עודכן, ינואר 2017)


3. מקלטים
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית הרצליה

4. תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה 
חוק עזר להרצליה (תרנים אזוריים לאנטנות טלויזיה), התש"ן- 1990

5. מיתקנים למיזוג אויר 
חוק עזר להרצליה (התקנת מיתקנים למזגני אויר), התשמ"ז - 1987

6. תכנון ובניה 
צו התכנון והבניה (הרצליה), התשס"ה- 2004

 

 

ה. בעלי חייםחוק עזר להרצליה (החזקת בעלי חיים), התשס"ב 2001

חוק עזר להרצליה (פיקוח על כלבים), התשנ"ד 1994

 

 

ו. בשר ומוצרים מן החי1. שחיטה
חוק עזר להרצליה (שחיטת עופות), תשכ"ז- 1967

2. חזיר
חוק עזר להרצליה (חזירים ובשר חזיר), תש"ך- 1960

3. מוצרים מהחי
חוק עזר להרצליה (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי), התשנ"ד- 1994

 

 

ז. מסים ואגרות1. אגרות
חוק עזר להרצליה (אגרת ביוב), תשל"ד- 1974

2. תעודת אישור
חוק עזר להרצליה (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז- 1967

3. הצמדה למדד
חוק עזר להרצליה (הצמדה למדד) (מס' 2), התשמ"ד- 1984

 

 

ח. עסקים1. פתיחת בתי עסק וסגירתם 
חוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), תשכ"ג 1963

2. רוכלים 
החלטת רישוי עסקים (רישוי לרוכלות בשפת הים לעונות הרחצה), התשנ"ג- 1993

חוק עזר להרצליה (רוכלים), תשכ"ו 1965

 

 

שמות לרחובות


חוק עזר להרצליה (שמות לרחובות ולוחיות-מספר בבינינים), תשכ"ג-1963

 

תחבורה


חוק עזר להרצליה (העמדת רכב וחנייתו), תשע"ה - 2014

 

שמירהבהתאם לסעיף 2(ג') לחוק עזר להרצליה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשס"ט-2008, אשר פורסם ביום 31.12.2008, ראש עיריית הרצליה מודיעה בזאת כי עיריית הרצליה מפעילה שירותי שמירה ואבטחה, כהגדרתם בחוק העזר, ברחבי העיר, לרבות באמצעות סיירות ממונעות.

חוק עזר להרצליה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשס"ט-2008

חוק עזר להרצליה (הסדרת השמירה), תשכ"ז- 1966

 

 

עבירות קנס (מה שנוגע להרצליה)

 

צו העיריות (עבירות קנס), תשל"א - 1971
(מעודכן)

 

 

תחום עיריית הרצליהאכרזת הרצליה (שינוי תחום העירייה), תשנ"ו- 1996

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525