אפשר לעזור?

איכות סביבה

2. איכות סביבה

2.1. בעל העסק לא יגרום למטרדי ריח - מטרד ריח כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה, מבית העסק.

2.2. בעל העסק לא יגרום למפגעי רעש על פי החוק למניעת מפגעים 1961 והתקנות שהותקנו מכוחו לרבות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

2.3. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסן קרטונים וכדומה יותקנו ו/או יופעלו באופן המקיים את האמור בכל דין לרבות: חוק העזר העירוני (מניעת רעש), התשמ"ז 1987, ועדכוניו מעת לעת, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג - 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990.

2.4. עסק שיימצא גורם למפגע ריח ו/או רעש ו/או מפגע אחר על פי כל דין, יידרש להסירו ולהמציא חוות דעת מקצועית בדבר הסרת המפגע, בהתאם לדרישות והנחיות היחידה לאיכות הסביבה.

2.5. עסק שהספקו התרמי קטן מ- 1 מגוואט, לא ישרוף מזוט. בעסקים שהספקם מעל 1 מגוואט יותר שימוש בסולר דל גופרית בלבד לצורך הפקת אנרגיה כאשר הפליטה תהיה באמצעות ארובה בגובה 3 מ' מעל גובה המבנה ומבנים סמוכים.

2.6. בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר" ויקיים את אישור ודרישות היחידה לאיכות הסביבה.

2.7. שפכים סניטריים יוזרמו אך ורק אל מערכת הביוב העירונית.

2.8. לא יוקם עסק חדש ללא חיבור למערכת הביוב העירונית.

2.9. איכות שפכים בנקודת החיבור עם מערכת הביוב העירונית תעמוד בכל האמור ב"כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) - התשנ"א - 2011" ובכל עדכון או תוספת לכללים אלו.

2.10. בבית העסק יותקנו חסכמים על כל ברזי העסק.

2.11. הנחיות לעסקים בנושא זיהום קרקע וגזי קרקע
2.11.1. הנחיות כלליות:
2.11.1.1. על בעלי עסקים הממוקמים במפלס הקרקע או/ו בתת הקרקע של מבנים ברחבי העיר לאוורר את חלל העסק באופן שוטף.
2.11.1.2. במידה ועסק ממוקם באזור החשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום או היה ויימצא שהעסק ממוקם באזור החשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום ייתכן ויידרש בעל העסק בביצוע דיגום גזי קרקע ו/או סקר היסטורי בהתאם להנחיות היחידה לאיכות הסביבה, בהתאם למהות ולאופי הפעילות בבית העסק.  
2.11.1.3. מידע לגבי אזורים החשודים או בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע מסומנים על גבי מפת קרקעות מזוהמות באתר המשרד להגנת הסביבה, המתעדכנת מעת לעת (קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה). למידע נוסף בנדון ניתן לפנות ליחידה לאיכות הסביבה.
2.11.1.4. בעל העסק יגיש את ממצאי הדיגום או הסקר לאישור היחידה לאיכות הסביבה ויפעל בהתאם להנחיותיה.
2.11.1.5. במידה וקיים זיהום קרקע ו/או מים חמור בעל השלכות סביבתיות היחידה לאיכות הסביבה לא תאשר מטעמה פעילות העסק במקום, אלא אם ינקטו האמצעים הנדרשים ואושרו ע"י היחידה לאיכות הסביבה.
2.11.2. הנחיות בהתאם לאזורי העיר (יעודים כהגדרתם בתב"ע):
2.11.2.1. באחריות בעלי עסקים שמהותם חניונים ושימושים מסחריים שימוקמו בחללים התת קרקעיים של מבנים באזור תעסוקה מזרחי/אזור תעסוקה גליל ים/אזור תעסוקה משה דיין טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה בנושא וייתכן ויידרשו בניטור תוך מבני של גזי קרקע בתדירות של אחת לשנה לאורך 3 שנים מיום קבלת טופס 4 למבנה.
2.11.2.2. אזור תעסוקה הרצליה פיתוח- באחריות בעלי עסקים הממוקמים במפלס הקרקע או בתת הקרקע של מבנים שנבנו לפני שנת 2010 טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה אם קיים חשש לזיהום קרקע ומים בשטח המיועד לפעילות העסק ולפעול בהתאם להנחיות היחידה בנדון.
2.11.2.3. אזור תעסוקה הרצליה פיתוח- באחריות בעלי עסקים הממוקמים בתת הקרקע של מבנים שנבנו אחרי שנת 2010 טרם פתיחת העסק לקבל מידע מוקדם מהיחידה לאיכות הסביבה בנושא וייתכן ויידרשו בניטור תוך מבני של גזי קרקע בתדירות של אחת לשנה לאורך 3 שנים מיום קבלת טופס 4 למבנה.
2.11.2.4. תוצאות הניטור יועברו לידיעת היחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה ויישמרו בבית העסק לתקופה של 3 שנים לפחות לצורכי ביקורת.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525