אפשר לעזור?

פסולת

3. פסולת 

הגדרות לסעיף זה:
"פסולת" - לרבות שיירי מזון, קליפות, ניירות, בקבוקים, תיבות, קופסאות, קרטונים, אריזות למיניהן, גרוטאות, פסדים, צמיגים, גזם, גזרי עץ, קרשים, סמרטוטים, בדלי סיגריות, אשפה מכל סוג וכן כל דבר אחר העלול לגרום לכלוך או אי סדר;

"פסולת למיחזור" - חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה לרבות אריזות, נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל;

"כלי אשפה" - כלי קיבול המיועדים לאצירת פסולת ופסולת למיחזור;

"מיחזור" - תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה נועדו בראשונה, או כחומרי גלם;

"מיתקן מיחזור" - כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למיחזור;

"מכל ייעודי" - כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור;3.1. כל עסק שבו נוצרת פסולת, יפריד את הפסולת לזרמים הבאים - באם נוצרים בעסקו:
3.1.1. פסולת מעורבת - פסולת מוצקה, מכל מקור שהוא, המכילה מרכיבים אורגניים ואשר אינה מכילה פסולת המוזכרת בסעיפים 5.1.2-5.1.6 - לכלי אשפה ירוק.
3.1.2. פסולת אריזות - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 - למכל ייעודי כתום.
3.1.3. פסולת נייר - מיכל ייעודי כחול.
3.1.4. זכוכית - למיכל ייעודי סגול הנמצא בשטח הציבורי הסמוך לעסק או לכתום במידה ואין פח סגול בנמצא.
3.1.5. מיכלי חוק הפיקדון- יפונו בנפרד בעסקים המוכרים מיכלים אילו בשטחם.
3.1.6. פסולת אלקטרונית תיאסף בנפרד בבית העסק ותפונה למרכזי איסוף הנמצאים בעיר.

3.2. בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת, בתחום העסק, עד לפנוייה, בכלי אשפה. מספר כלי האשפה שיוצבו בכל עסק יקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק. בעל העסק ישמור על תקינותם וניקיונם של כלי האשפה ושל סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי או תברואי.

3.3. בעל עסק יעביר כל סוג פסולת לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק או שיחויב בהצבת פחים יעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון ה עירייה או על חשבונו, הכל על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת ושיימסרו לבעל העסק.

3.4. בעסק שחוייב בהצבת פחים יעודיים, גודל וסוג הפח הייעודי יקבע על ידי אגף שאיפ"ה בהתאם לסוג העסק, מיקומו וכמות הפסולת אותה הוא מייצר.

3.5. במידה ופינוי הפחים הייעודיים מתבצע על ידי בעל העסק, פינוי הפסולת יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק. בעל העסק יעביר לאגף שאיפ"ה את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת.

3.6. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.

3.7.  כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יידרש לטיפול בקרטונים ב-1 מ-4 האופנים הבאים בהתאם לכמות הקרטונים הנוצרים מפעילותו ובהתאם להנחיית אגף שאיפ"ה:
3.7.1. יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות אגף שאיפ"ה, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי העירייה, והודעה על המועדים תימסר על ידי ה עירייה, לבעל העסק.
3.7.2. יאסוף את הקרטונים בנפרד בבית העסק ויפנה אותם למיכל ייעודי לאיסוף קרטון.
3.7.3. יאחסנם במקום ייעודי בעסק ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 3 שנים לפחות לצורך ביקורת.
3.7.4. יציב מכבש לדחיסת הקרטונים ויעבירם למיחזור והשבה באמצעות קבלן מורשה. בעל העסק ישמור את הקבלות בעסק למשך 3 שנים לפחות לצורך ביקורת.
3.7.5. בעל עסק שבעסקו נוצרת כמות גדולה של פסולת אריזות, ייתכן ויידרש על ידי הרשות להתקין בבית העסק או בסמוך אליו מיתקן להקטנת נפחה של פסולת אריזות זו.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525