אפשר לעזור?

דרישות כתאגיד מים

4. דרישות כתאגיד מים

4.1. בעל עסק המחויב בהתקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) על פי התוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 ו/או כל דין, יציג אישורי התקנה על ידי מתקין מוסמך גם בפני תאגיד המים העירוני.

4.2. בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך - כהגדרתו בתקנות האמורות.

4.3. בעל העסק יציג את ממצאי בדיקות תקופתיות (שנתיות) במז"ח המותקן אחרי מד המים, לתאגיד המים העירוני, במהלך חודש ינואר.

4.4. במידה ומותקן מז"ח המשרת מספר עסקים (לדוגמה, בכניסה לקניון), באחריות בעל המתחם וחברת האחזקה/הניהול להציג אישורים כאמור.

4.5. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בדרישות המופיעות בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014.

4.6. בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014:
4.6.1. יחויב בעלויות הדיגום ובדיקות המעבדה שיבוצעו בשפכי בית העסק, וכן בתשלום עבור חריגות באיכות השפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית, בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק.
4.6.2. יאפשר גישה חופשית לנציג תאגיד המים או מי מטעמו, לבית העסק, למפרידים ולתאי הביוב הנמצאים בתחומו, לצורך דיגום שפכים.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525