אפשר לעזור?

עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

הגדרות לפרק זה:
"בשר" - בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.


5.1. בעל העסק יקיים הוראות כל דין באשר לטיפול בבשר, לרבות הוראות חוק עזר להרצליה (פיקוח על מכירת מוצרים מן החי),התשכ"ד - 1994 ובפרט הוראות אלה:

5.2. כל בשר שבעל עסק רוכש, יהיה מלווה בתעודת משלוח שחתומה על ידי וטרינר.

5.3. בשר שמקורו מחוץ לעיר הרצליה, בנוסף לאמור בסעיף 7.2, מחויב גם בבצוע בדיקה וקבלת אישור של הוטרינר העירוני של הרצליה, שהבשר נמצא ראוי להפצה ולשימוש.

5.4. תעודות משלוח ואישורים כאמור לעיל, או העתקיהן, יישמרו על ידי בעל העסק בתיק נפרד לפחות ל-30 יום ויוצגו לבדיקה על פי דרישה.

5.5. בעל עסק יצרוך בשר שעבר בישול, תיבול, חימום, ביום הייצור בלבד.

5.6. בשר גלמי יהיה מסומן בכל עת בתאריך הייצור והתפוגה שקבע יצרן הבשר וכן בזהות היצרן.

5.7. בעל העסק ישמור, למשך שנה לפחות, קבלות על בצוע הדברה כולל ציון סוג חומר ההדברה בו נעשה שימוש.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525