אפשר לעזור?

רוכלות

6. רוכלות

6.1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי לשימוש כלל הציבור ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.

6.2. יחד עם זאת, רשות הרישוי, תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
6.2.1.1. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
6.2.1.2. מבקש הרישיון הינו תושב העיר.
6.2.1.3. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות בסמוך לעסקים קיימים.
6.2.1.4. הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, והינו אישי ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525