אפשר לעזור?

התנהלות כללית של עסקים

7. התנהלות כללית של עסקים

7.1. לא תוצג סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מחוץ לעסק אלא באישור של מנהל אגף שאיפ"ה ובהתאם לדרישותיו.

7.2. בעל העסק ישלט את עסקו על פי האמור בחוק עזר להרצליה (מודעות ושלטים), תשס"ט 2009 - ועל פי העקרונות הבאים:

7.3. עסק חדש שבמהלך פעילותו מתקיימת פריקה או טעינה של סחורות, יידרש לציין בתכנית העסק את מיקום הפריקה והטעינה ובלבד שהדבר לא יהווה פגיעה בתנועה רציפה או בבטחון העוברים והשבים.

7.4. פריקה וטעינה יבצעו אך ורק בשעות המותרות ובמקומות המיועדים לכך על פי השילוט המוסדר.

7.5. עסק יפעל אך ורק בשעות המותרות בחוק עזר להרצליה (פתיחת עסקים וסגירתם), התשכ"ג - 1963.

 


 

פרקים:

1. כללי.

2. איכות סביבה.

3. פסולת.

4. דרישות כתאגיד מים.

5. עסק שיש בו אחסנה, טיפול והגשה של בשר ומוצריו.

6. רוכלות.

7. התנהלות כללית של עסקים.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525