אפשר לעזור?

מכרזים

ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

 

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

 

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

 

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

 


 

הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
כספק יחיד בנושא שדרוג רישיונות למערכת ה-GIS.
הסרה: 20.6.2019 ב-12:00.

 


 

תוצאות מכרזים:
2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018)

ארכיון מכרזים:
2019 | 2018 
(תאריך עדכון אחרון - 29.1.2019)

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
39-2019-19 ליועץ ניקוז ומעדכן תכנית אב עירונית לניקוז לעיריית הרצליה 24/06/2019 29/07/2019 חדש
38-2019-19(מפגש מציעים חובה) להפעלת מסגרות לנוער ולצעירים בסיכון בהרצליה 20/06/2019 22/07/2019 חדש
37-2019-19 להפעלת שירות תשלום אגרת דמי חניה באמצעי מחשוב וטלפוניה בעיר הרצליה 20/06/2019 15/07/2019 חדש
36-2019-19(סיור מציעים אינו חובה) להשכרת חנות מס' 4 במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים בהרצליה חלק מחלקה 269 בגוש 6670 17/06/2019 08/07/2019 חדש
34-2019-19 למתן שירותי מדידות לארנונה והיטלי פיתוח בעיר הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 חדש
35-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 חדש
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525