אפשר לעזור?

מכרזים

ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

 

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

 

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

 

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

 


  

תוצאות מכרזים:
2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018)

ארכיון מכרזים:
2019 | 2018 
(תאריך עדכון אחרון - 29.1.2019)

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
28-2019-19 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול האגף לשירותים חברתיים בעיריית הרצליה(שימו לב 2 קבצי מכרז) 18/04/2019 20/05/2019 מעודכן
29-2019-19 לאספקת תוכנות מיקרוסופט לעיריית הרצליה(שימו לב 2 קבצי מכרז) 18/04/2019 13/05/2019 חדש
13-2019-19 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה 21/02/2019 29/04/2019 מעודכן
27-2019-19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה 15/04/2019 20/05/2019 חדש
24-2019-19(מפגש מציעים אינה חובה) להשכרת חנות מס' 4 במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים בהרצליה חלק מחלקה 269 בגוש 6670. 01/04/2019 29/04/2019 חדש
25-2019-19 למתן שירותי יעוץ ובקרה בתחום תקציבי חינוך לעיריית הרצליה 01/04/2019 29/04/2019 חדש
26-2019-19(מפגש מציעים אינו חובה) להשכרת חנות מספר 7 במרכז המסחרי נורדאו, חלק מחלקה 16 בגוש 6520. 01/04/2019 29/04/2019 חדש
14-2019-19(כנס מציעים חובה) לאספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות רווחה בהרצליה 25/02/2019 06/05/2019 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525