אפשר לעזור?

מכרזים

ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

 

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

 

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

 

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

 


 

פנייה מס' 1-2019 לקבלת מידע - R.F.I
בנוגע למערכת ממוחשבת לניהול שטחי ציבור בעיר הרצליה
(פנייה זה תוסר ביום שני, 8.4.2019, בשעה 12:00)

 

הודעה על כוונת העירייה - להכריז על חברת מייקרוסופט כספק יחיד
(פנייה זה תוסר ביום ראשון, 7.4.2019, בשעה 12:00)

 


 

תוצאות מכרזים:
2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018)

ארכיון מכרזים:
2019 | 2018 
(תאריך עדכון אחרון - 29.1.2019)

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
16-2019-19(כנס מציעים חובה) למתן שירותי הצבה והפעלת רכבת שעשועים בפארק הרצליה 28/02/2019 15/04/2019 מעודכן
19-2019-19 להפעלת מועדון חברתי לבוגרים עם אתגרים חברתיים תקשורתיים. 04/03/2019 25/03/2019 מעודכן
21-2019-19 להפקה ממוחשבת של שוברי ארנונה ועבודות דפוס נלוות. 04/03/2019 15/04/2019 מעודכן
15-2019-19 לאספקת ציוד לאירועים 25/02/2019 25/03/2019 מעודכן
17-2019-19 למתן שירותי הדבקת מודעות על לוחות המודעות העירוניים והסרתן בעיר הרצליה 28/02/2019 25/03/2019 מעודכן
11-2019-19 (רכישה עבור תחומים 1,2,4 ו-5 בלבד) לאספקת ציוד (ציוד משרדי ו/או מוצרי נייר ו/או טונרים וראשי דיו ו/או חומרי ניקוי וכלים ו/או שקיות ניי 11/02/2019 01/04/2019 מעודכן
11-2019-19 (רכישה עבור תחום 3 בלבד) לאספקת ציוד (ציוד משרדי ו/או מוצרי נייר ו/או טונרים וראשי דיו ו/או חומרי ניקוי וכלים ו/או שקיות ניי 11/02/2019 01/04/2019 מעודכן
20-2019-19 למתן שירותי בדיקת חבות בהיטלי פיתוח ומסים לעיריית הרצליה. 04/03/2019 25/03/2019 מעודכן
14-2019-19(כנס מציעים חובה) לאספקת מוצרי מזון ומוצרי יסוד למסגרות רווחה בהרצליה 25/02/2019 06/05/2019 מעודכן
18-2019-19 לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בעיר הרצליה. 04/03/2019 25/03/2019 מעודכן
23-2019-19 להשכרת יחידה בשטח של כ- 48 מ"ר אליה צמודה רחבת ישיבה בשטח של כ-117 מ"ר, המצויים בצד המערבי של מבואת 06/03/2019 01/04/2019 חדש
22-2019-19 למתן שירותי תשתית תקשורת לעיריית הרצליה. 04/03/2019 15/04/2019 חדש
9-2019-19 למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה(עדכון מועדיים ושינוי תוקף הערבות) 31/01/2019 25/03/2019 מעודכן
13-2019-19 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה 21/02/2019 25/03/2019 מעודכן
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525