אפשר לעזור?

מכרזים

ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

 

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

 

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

 

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

 

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

 


 

הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
כספק יחיד בנושא שדרוג רישיונות למערכת ה-GIS.
הסרה: 20.6.2019 ב-12:00.

 


 

תוצאות מכרזים:
2018 | 2017 | 2016 
(תאריך עדכון אחרון - 5.11.2018)

ארכיון מכרזים:
2019 | 2018 
(תאריך עדכון אחרון - 29.1.2019)

טקסט חופשי טווח תאריכים
 
סטטוס      
מכרז מס' נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
31-2019-19 לייצור והתקנת שילוט זמני (באנרים, שמשוניות, גב במה ומדבקות) 23/05/2019 24/06/2019 מעודכן
32-2019-19 למתן שירותי תפעול ותחזוקת מזרקות ובריכות נוי עבור עיריית הרצליה 30/05/2019 24/06/2019 מעודכן
33-2019-19 (כנס מציעים - השתתפות חובה!) לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בעיר הרצליה 30/05/2019 24/06/2019 מעודכן
36-2019-19(סיור מציעים אינו חובה) להשכרת חנות מס' 4 במרכז המסחרי ברח' לוטם, נוף ים בהרצליה חלק מחלקה 269 בגוש 6670 17/06/2019 08/07/2019 חדש
34-2019-19 למתן שירותי מדידות לארנונה והיטלי פיתוח בעיר הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 חדש
35-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 13/06/2019 08/07/2019 חדש
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525