אפשר לעזור?

ארנונה

 חילופי מחזיקים

 

הודעה על כניסת דייר

בעל/ת נכס
על פי הדין עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב בעת מכירה או השכרה לשנה ומעלה של הנכס שבבעלותך.
עם חילופי מחזיקים יש להמציא לאגף הכנסות חוזה מכר או השכרה.

 

בחוזה השכירות יש לוודא כי מצוינים:
• פרטים אישיים: שם מלא / חברה, ת.ז /ח.פ,
• תקופת השכירות
• מטרת השכירות.

 

לתשומת לבך: רישום המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה, ובכפוף לכך שהסכם השכירות אינו קצר משנה אחת.

 

 

הודעה על פינוי הכנס

דייר/ת בשכירות
על פי החוק עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב על מועד סיום השכירות.

 

יש להעביר הודעה בה מצוינים:
• מועד פינוי הנכס
• כתובתך החדשה

 

תשומת לבך: פינוי המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה.

 

את ההודעה ניתן להעביר בדרכים הבאות:
• באמצעות המייל
GVIA2@HERZLIYA.MUNI.IL
• באמצעות הפקס 09-9597707.
• באמצעות הדואר בן גוריון 22 ת.ד 1 הרצליה
• במשרדנו בשעות קבלת הקהל.

 

 

 הנחות

 

לשם קבלת הנחה מארנונה: 

← עליך לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שמך.
← במידה והינך שוכר נכס עליך לוודא כי חוזה השכירות המצוי בעירייה הינו בתוקף.
 
במידה שהתגוררת ברשות אחרת עליך:
← להביא אישור על סיום / אי קבלת הנחה באותה רשות.   
← לעדכן את כתובתך במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.
 
לידיעתך, לזכאי ליותר מהנחה אחת תינתן הגבוהה מביניהן.
 

1. תושבים המבקשים לקבל הנחה מארנונה בשל:
← נכות רפואית בשיעור 90%, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור
← קבלת גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב 1992.
← קבלת גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.
← קבלת גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים המשולמת על ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה, בלגיה.
← בעלי תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח 1958.
← בעלי תעודת עולה / אזרח עולה שהונפקה ב-24 החודשים האחרונים.
← חסיד אומות העולם / בן זוגו או מי שהיה בן זוגו.
← הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, התשנ"ב-1992, או הורה עצמאי לילד/ה המתגורר/ת עמי, המשרת/ת בשירות סדיר או בשירות לאומי ושגילו אינו עולה על גיל 21.
 
יש למלא 'טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים' ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.  
 

2. תושבים המבקשים לקבל הנחה על פי המבחן הכלכלי הזכאות להנחה תינתן בהתאם למבחן הכנסה. בעת הבקשה יש להצטייד ב:

← טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
← אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
← תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
← תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
← אסמכתאות הרלוונטיות לבקשה.
 

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים
(הנחה על בסיס המבחן הכלכלי)3. תושבים המבקשים לפנות לוועדת הנחות. ניתן להגיש בקשות לועדת הנחות מארנונה במקרים הבאים:
← למבקש שנגרמו לו הוצאות חריגות בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או בן משפחה.
← אירוע שהביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי של המבקש.

בבקשה לוועדת הנחות מארנונה יש להצטייד ב:
← טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
← אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
← תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
← תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
← אסמכתאות רפואיות הרלוונטיות לבקשה.
 
יש למלא 'טופס בקשה לוועדה להנחות בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים' ולצרף את כל המסמכים הנדרשים.
 
 

4. הנחת נכס ריק

על- פי החלטת מועצת העירייה וצו הארנונה, ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, תינתן הנחה מארנונה כמפורט להלן:

 

 סוג ההנחה  שיעור ההנחה
למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ-30 ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות.  100% הנחה לתקופה מצטברת עד 6 חודשים
הנחה לבניין חדש וריק למחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש וריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה.  100% הנחה לתקופה רצופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד סיום הבניה.

  

• ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף למילוי טופס בקשה ובדיקת פקח.
• הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה ו/או דחיה של מועד התשלום. כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 

ניתן להגיש את הבקשה בדרכים הבאות:
• באמצעות המייל GVIA2@HERZLIYA.MUNI.IL
• באמצעות הפקס 09-9597707.
• באמצעות הדואר בן גוריון 22 ת.ד 1 הרצליה.
• במשרדנו בשעות קבלת הקהל.

יש למלא בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק

 


 

לתשומת לבכם:
הנחות בתשלום הארנונה ניתנות בהתאם לזכאויות המפורטות בצו הארנונה של עיריית הרצליה. לנוחיותך פירוט ההנחות מופיע במדריך לתושבי העיר 2016 - צו ארנונה * חוברת ארנונה.

 

לצפייה במפת אזורי הארנונה בעיר.

 

את המסמכים ניתן לשלוח לפקס' 09-9597707 או למייל gvia2@herzliya.muni.il

 


 

פטורים מארנונה

 

נוהל בקשה לקבלת פטור מארנונה
לפי סעיף 5י לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין), 1938

 

טופס בקשה לפטור מארנונה
לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

 


 

 

בקשה להחזר תשלומי ארנונה לגלריה
בהתאם לפס"ד מיום 6.9.2016 בת.צ. 9539-06-12 נוה נ' עיריית הרצליה ופס"ד ת.צ. 34936-07-14 עקיבא נ' ע. הרצליה.


* עברית - קובץ PDF | קובץ אקסל
* רוסית - קובץ PDF

 

צפייה בפסקי הדין:

* דוד נוה - פסק דין חלקי | פסק דין משלים
* רן עקיבא - פסק דין מלא

 

רשימת מחזיקים בגלריות

 


 

ארנונה לתושב:
לצפייה בחוברות ארנונה ובצווי ארנונה

 


 

אזרחים ותיקים
(בהקמה)

 הודעות לעיתונות

עיריית הרצליה קיבלה אישור חריג להפחית את הארנונה

עיריית הרצליה קיבלה אישור חריג להפחית את הארנונה

מדובר בהפחתה למשרדים ששטחם מעל 10,000 מ"ר ולמחסנים בקומת המרתף ברחוב סוקולוב
12/08/2014
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525