תמונה דקורטיבית - trbubv cnhhk

ארנונה בקליק: ידעתם שניתן לקבל שובר ארנונה ישירות למייל? זה פשוט כל כך

טופס רישום לשוברים דיגיטליים:  עיריית הרצליה מזמינה את תושביה לקבל את שוברי הארנונה במייל. אם הינך מעוניין/ת לקבל את החיוב החודשי בדוא"ל במקום בדואר רגיל אנא מלא/י הטופס המקוון: להצטרפות לשירות תלוש ארנונה בדואר האלקטרוני לחצ/י כאן >

לברורים בנושא ארנונה, היטלים, טאבו, תשלומים וסיוע בפתיחת פניה, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של אגף הכנסות העירייה
09-9591601 | ימים א'-ה' משעה 8:00 ועד 16:00

לבירורים לגבי עיקולים ומכתבי התראה, ניתן לפנות בהתאם לשעות קבלת קהל ומענה טלפוני: 
בימי ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בין השעות 8:00 עד 16:00
בימי שני בין השעות 8:00 עד 18:00.
בטלפון: 09-9742138/9 |  רחוב סוקולוב 1 הרצליה – קומה ב'


חילופי מחזיקים הודעה על כניסת דייר

בעל/ת נכס - על פי הדין עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב בעת מכירה או השכרה לשנה ומעלה של הנכס שבבעלותך. עם חילופי מחזיקים יש להמציא לאגף הכנסות חוזה מכר או השכרה.

בחוזה השכירות יש לוודא כי מצוינים:

 • פרטים אישיים: שם מלא / חברה, ת.ז /ח.פ.
 • תקופת השכירות.
 • מטרת השכירות.

לתשומת לבך: רישום המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה, ובכפוף לכך שהסכם השכירות אינו קצר משנה אחת.


הודעה על פינוי הנכס

דייר/ת בשכירות - על פי החוק עליך להודיע לאגף הכנסות העירייה בכתב על מועד סיום השכירות.


יש להעביר הודעה בה מצוינים:

 • מועד פינוי הנכס.
 • כתובתך החדשה.

לתשומת לבך: פינוי המחזיק ייעשה מיום קבלת ההודעה בעירייה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


הנחות:

לשם קבלת הנחה מארנונה: 
 • עליך לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שמך.
 • במידה והינך שוכר נכס עליך לוודא כי חוזה השכירות המצוי בעירייה הינו בתוקף.
במידה והתגוררת ברשות אחרת עליך:
 • להביא אישור על סיום / אי קבלת הנחה באותה רשות.
 • לעדכן את כתובתך במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.

לידיעתך, לזכאי ליותר מהנחה אחת תינתן הגבוהה מביניהן.


1. תושבים המבקשים לקבל הנחה מארנונה בשל:
 • נכות רפואית בשיעור 90%, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור.
 • קבלת גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, תשנ"ב 1992.
 • קבלת גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.
 • קבלת גמלת נכות בשל רדיפות הנאצים המשולמת על ידי ממשלת גרמניה, הולנד, אוסטריה, בלגיה.
 • בעלי תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, תשי"ח 1958.
 • בעלי תעודת עולה / אזרח עולה שהונפקה ב-24 החודשים האחרונים.
 • חסיד אומות העולם / בן זוגו או מי שהיה בן זוגו.
 • הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי, התשנ"ב-1992, או הורה עצמאי לילד/ה המתגורר/ת עמי, המשרת/ת בשירות סדיר או בשירות לאומי ושגילו אינו עולה על גיל 21.
   

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


2. תושבים המבקשים לקבל הנחה על פי המבחן הכלכלי הזכאות להנחה תינתן בהתאם למבחן הכנסה. בעת הבקשה יש להצטייד ב:
 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
 • תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
 • תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
 • אסמכתאות הרלוונטיות לבקשה.
   

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


3. תושבים המבקשים לפנות לוועדת הנחות. ניתן להגיש בקשות לועדת הנחות מארנונה במקרים הבאים:
 • למבקש שנגרמו לו הוצאות חריגות בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך של המבקש או בן משפחה.
 • אירוע שהביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי של המבקש.

בבקשה לוועדת הנחות מארנונה יש להצטייד ב:

 • טופס בקשה להנחה מלא וחתום.
 • אישורי הכנסה מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס.
 • תלושי שכר של שלושה חודשים של כל המתגוררים בנכס.
 • תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים של כל המתגוררים בנכס.
 • אסמכתאות רפואיות הרלוונטיות לבקשה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


4. הנחת נכס ריק

על- פי החלטת מועצת העירייה וצו הארנונה, ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, תינתן הנחה מארנונה כמפורט להלן:

 סוג ההנחה  שיעור ההנחה
למחזיק של בניין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת, תינתן הנחה במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו. במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ-30 ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות. 100% הנחה לתקופה מצטברת עד 6 חודשים
הנחה לבניין חדש וריק למחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש וריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה. 100% הנחה לתקופה רצופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד סיום הבניה.
 • ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה בכפוף למילוי טופס בקשה ובדיקת פקח.
 • הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה ו/או דחיה של מועד התשלום. כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


5. סיווג מלכ"ר בצו הארנונה:
 • על המבקש להציג אישור עדכני ממע"מ (לאותה שנת מס) שכותרתו "סיווג מלכ"ר" וכן להראות כי מדובר במוסד ציבורי למטרה ציבורית כגון: מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, מדע, בריאות, סעד או ספורט.

את הבקשה יש להגיש באמצעות הטופס הדיגיטלי ↓
יש לבחור בנושא לטיפול - השגה על חיוב ארנונה ולציין את מספר המשלם ומספר הנכס כפי שרשומים בחשבון הארנונה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי


פטורים מארנונה

טופס בקשה לפטור מארנונה - מוסד מתנדב לשירות הציבור לשנים 2023 - 2025.


בקשה להחזר תשלומי ארנונה לגלריה

בהתאם לפס"ד מיום 6.9.2016 בת.צ. 9539-06-12 נוה נ' עיריית הרצליה ופס"ד ת.צ. 34936-07-14 עקיבא נ' ע. הרצליה.

צפייה בפסקי הדין:

רשימת מחזיקים בגלריות


ארנונה לתושב:

לצפייה בחוברות ארנונה ובצווי ארנונה.