לאור משבר הקורונה, אישר שר הפנים תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים לתקופה שעד יוני 2021. בחינת הזכאות להנחה בארנונה תבוצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.     
ההנחה לזכאים תינתן אוטומטית וללא צורך בפניה לרשות המקומית. 
 

העסקים הזכאים להנחה בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של 60% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים ושנפגעו בהיקף של 80% לפחות במחזור העסקאות שלהם ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019.
  • עסקים שהחלו את פעילותם בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 עד 29 בפברואר 2020, אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.    


את הבקשה יש להגיש באופן מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.