מלגות ספורט - פירוט נגיש בהמשך העמוד

שתי מלגות לימודים לספורטאיות ולספורטאים מצטיינים חברי נבחרת ישראל
תכנית המלגות של מפעל הפיס ועיריית הרצליה מיועדת לספורטאים
מצטיינים הלומדים בשנת הלימודים האקדמית תשפ”א (2021-2020)
ועומדים בתנאי התקנון שמופיע באתר:
https://pais-milga-rashut.web.org.il/sportaim.asp

המלגות מיועדות לתושבי הרצליה בלבד
את הבקשה, הכוללת את המסמכים הנדרשים, כפי שמופיע
באתר וצילום תעודת זהות של המבקש/ת

ניתן להעביר עד לתאריך 15.11.2020
למחלקת הספורט, עיריית הרצליה, ת.ד. 1 הרצליה
מייל: ilana@herzliya.muni.il
יש להעביר בקשה רק באם עומדים בכל תנאי הסף
של מפעל הפיס ועיריית הרצליה