מדינת ישראל המצטופפת, עומדת כבר עכשיו מול אתגרי תחבורה משמעותיים. הפתרון לבעיית הפקקים ועומסי התנועה, הוא תחבורה ציבורית מיטבית, הכוללת מגוון מערכות הסעה, המקושרות ביניהן, ומתפקדות תוך תיאום מרבי.
משרד התחבורה, באמצעות זרועותיו השונות מקדם בימים אלו מגוון פתרונות, כשה"מטרו"-הרכבת התחתית היא המשמעותית, היקרה, המורכבת וארוכת הטווח ביותר.

תכנית המטרו מקודמת באמצעות "הוועדה לתשתיות לאומיות" (הות"ל) כשעל פי התכנון יהיו שלשה קווי מטרו במרחב מטרופולין דן, שיקשרו בין שכונות מגורים, מרכזי תעסוקה ושירותים ציבוריים חיוניים כגון בתי חולים, מוסדות אקדמיים ועוד.

בעיר הרצליה יעברו שני קווי מטרו: M1 שמסלולו מדרום לצפון, מלוד/רחובות דרך ראשון לציון ועד כפר סבא/רעננה, דרך תל אביב והרצליה, וקו M3 אשר יקשר בין מרכזי תעסוקה, בתי חולים ויגיע עד אזור התעסוקה במערב הרצליה.

בקו M1 המשמעותי, העובר לאורך שכונות העיר הוותיקה, מתוכננות שלוש תחנות: 
שתי תחנות לאורך רחוב בן גוריון, והרצליה צפון, מצפון למרכז הבינתחומי. כל תחנה כוללת מספר כניסות ויציאות.
לקו M3 שתי תחנות בתחום העיר הרצליה, מדרום למחלף הסירה ובשד אבא אבן בואך מערב העיר.
תוואי התוכניות כולל: תחנות עצירה ואיסוף, אלמנטים תפעוליים, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת המטרו. רצועה זו עתידה להיות תת קרקעית, והותוותה, ברובה בתוואי של דרך מאושרת, שנקבעה בתכניות קודמות, ובחלקה בתוואי ייעודי לה.

תכנית המטרו כוללת הוראות המאפשרות לתחום את ייעודי הקרקע ובהלימה להפקיע את תת הקרקע, לאחר השלמת ביצוע המטרו. על פי הוראות החוק, הפקעה זו אפשרית גם לפני השלמת הקו.  התוכנית קובעת גם:

  • שטחים המיועדים לרצועת מערכות הפעלת המטרו, במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תחנות, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלתו - מעל ומתחת לקרקע - ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו.
  • שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית. 
  • שטח המיועד למרכז תחזוקה ותפעול המטרו.
  • הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.
  • הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת ההקמה ובעת ההפעלה. 
  • הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימות כניסות לחניות ככל הנדרש עקב הקמת המטרו.
  • הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצורכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
  • הוראות בעניין הריסת מבנים.

עיריית הרצליה תומכת בשיפור הנגישות במרחב המטרופולין לטובת תושבי העיר, ופועלת באמצעות הצוות המקצועי במנהל ההנדסה, מול נת"ע והות"ל לקידום תכנון מיטבי של התחנות, הכניסות והיציאות, לצורך הנגשת המטרו למספר רב של משתמשים, תוך שמירה על המרקם העירוני והאינטרס הציבורי. העירייה רואה באיזון הצרכים בין הצורך הציבורי לטובת הפרט ערך חשוב.

עתה, משהופקדו מסמכי התוכנית, שוקד הצוות המקצועי על לימוד המסמכים על כל מרכיביהם, וככל שלא התקבלו דרישות העירייה במהלך ישיבות התיאום, אלו יובאו בהשגה מסודרת שתוגש ע"י הוועדה המקומית.
יש לציין כי עיריית הרצליה הפועלת בשיתוף רשויות השרון, להכנת התייחסות מקצועית, ונעזרת ביועצים חיצוניים.

ב-19.01.2021 יחול המועד האחרון להגשת השגות.
כל הרואה עצמו נפגע, רשאי להגיש השגה מטעמו.

את רשימת הגושים והחלקות הכלולים בתכנית, כמו את יתר מסמכי התכנית וכן הנחיות להגשת ההתנגדות לוועדה לתשתיות לאומיות ניתן למצוא באתר מינהל התכנון בכתובת: https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99001011371/310