הנחות לחיילים בעסקים המקומיים בעיר

לצפייה בקובץ מוגדל ומונגש


תקנון:
  • עיריית הרצליה או מי מטעמה לרבות המדיות העומדות לרשותה ישמשו רק כפלטפורמה פרסומית בלבד.
  • בידי העירייה האפשרות להפסיק הפרסום עפ"י קול קורא זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת שתבקש לעשות-כן.
  • ההטבות עד גמר המלאי ועשויות להשתנות מעת לעת.
  • מוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה בזירת המכירות בכל הנוגע למוצרים, או לשירותים.
  • הספקים והעסקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, כשנדרשים, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת.
  • לכל מידע נוסף יש לפנות לבית העסק הנותן את ההטבה.
  • העירייה לא יהיו אחראים בשום צורה ואופן למוצרים ו/או לשירותים שיפורסמו במסגרת הפרסומים ו/או שתוענק לגביהם הטבה כלשהי, ובכלל זה לא יהיו אחראים לעצם מתן ההטבה על ידי הספק הרלבנטי.
    כל הרוכש מוצר ו/או שירות כאמור - עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו הוא, ולפיכך, יהא מנוע מלתבוע את העירייה עקב רכישותיו אצל ספק שנכלל בהטבות וכל טענותיו יופנו אך ורק לספק זה.