אפשר לעזור?

מאגר יועצים

הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה

מאגר היועצים של עיריית הרצליה 2019
מרכזת הועדה: עדי בן יהודה
דוא"ל:
yoatzim@herzliya.muni.il
 
בימים אלה מתפרסם מאגר היועצים של עיריית הרצליה.

להלן הוראות הרשמה למאגר היועצים של עיריית הרצליה:

1. על המציעים המעוניינים להירשם למאגר היועצים לקרוא את ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018
בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה
.

* לתשומת לב: להלן קובץ הבהרות ושינויים להזמנה להציע הצעות מס' 01/2018.

2. התחומים אליהם ניתן להירשם כעת מופיעים מטה. כל תחום הינו "נספח א' להזמנה להציע הצעות"
והינו חלק בלתי נפרד ממנה. יש לשים לב כי בנספח א' מופיעים תנאי הסף וכן הטפסים להוכחת תנאי הסף.

3. לתשומת לב המציעים: 
   ← רשימת התחומים מתעדכנת מעת לעת. יש להתעדכן באתר העירוני על מנת לקבל מידע אודות תחומים נוספים.

   ← בטרם ההרשמה למאגר היועצים דרך המערכת הדיגיטלית - יש לוודא כי התחום המבוקש אכן פורסם
       [רשימת התחומים אליהם ניתן להירשם מופיעה בטבלה מטה] וניתן להירשם אליו.

 

4. רשימת יועצים המאושרים להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה*
    * מעודכן לתאריך 16.5.19. הרשימה אינה סופית ומתעדכנת מעת לעת.

 

5. הקלות בתנאי סף
עיריית הרצליה מתכבדת להודיעכם כי בתחומים המפורטים שלהלן יחולו הקלות בתנאי הסף. יודגש כי מציע שהגיש מועמדותו ולא קיבל הודעה על היותו כלול במאגר נדרש לבדוק את תנאי הסף המקלים ולהגיש מועמדותו מחדש.

התחומים לאחר ההקלות הינם כדלקמן:
תחום מספר 3.1 - ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח מעל 2 מיליון שקלים.
תחום מספר 3.1 (א) - ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה ופיתוח - מתחת ל- 2 מיליון שקלים.
תחום 3.2 - ניהול ופיקוח מבנים.
תחום 3.5 - פיקוח על עבודות סלילת כבישים.
 

למעבר למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה.

 


 

לפניכם מאגר היועצים בתחומים שונים:


התחום שפתוח עד ליום 30.6.2019:
(תחומים חדשים יפתחו בעתיד)
ניהול / פיקוח - הקלות בתנאי הסף


להלן התחומים בהם ההרשמה למאגר היועצים הסתיימה:
עורכי תוכניות, עורך תיק תיעוד
אדריכלי מבנים
שמאות
אדריכלי נוף
בטיחות בעבודה

נגישות מתו"ס ושירות

יועץ אלומיניום
יועץ איטום


 


 

נוהל משרד הפנים להקמת מאגר יועצים

← הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה (קובץ PDF נגיש)
 

אדריכלי נוף

בטיחות בעבודה

נגישות מתו"ס ושירות

יועץ אלומיניום

יועץ איטום

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525