חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 קובע את זכותם של אזרחי ותושבי ישראל לקבל מידע מרשות ציבורית. החוק נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999. החוק בא לאזן בין זכותם של אזרחי ותושבי המדינה לקבלת מידע לבין שמירה על בטחון המדינה, שמירה על צנעת הפרט ושמירה על קיום תקין של עבודת הרשות. אנו ממליצים למבקשים להגיש בקשה לקרוא בעיון את לשון החוק ואת ההנחיות להגשת בקשה המופיעות בהמשך עמוד זה. 

למעבר לטופס בקשה לקבלת מידע


בקשות לקבלת מידע מצולם ממצלמות העירייה

בהעברת מידע מצולם קיים חשש לפגיעה בפרטיות על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. לפיכך, ניתן לקבל מידע מצולם רק לאחר העברת צו שיפוטי המורה על סוג המידע שיש להעביר או לחלופין, מסמך ממשטרת ישראל כי המידע נדרש לצורך חקירה (כולל מספר תיק החקירה). יש לציין כי חוקרי משטרת ישראל רשאים להגיע לעירייה לצפות במידע מצולם כחלק מניהול חקירה. לתשומת הלב,  מידע שצולם במצלמות העירייה נשמר 14 יום לכל היותר.


חוק חופש המידע

ניתן לבקש מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים על-פי חוק או שהוקמו על-ידי רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מתאריך 1/9/1999.

סעיפים 8, 9 לחוק חופש המידע מתייחסים למידע שאין למוסרו או שאין חובה של הרשות למוסרו. בין השאר: מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם; מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין); מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין; מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים; בקשה אשר הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה; מידע שנוצר, או נתקבל בידי הרשות למעלה משבע שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש; וכיוב' ע"פ הסעיפים הנ"ל לחוק.

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

ממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית הרצליה:
ד"ר שלומית כנרי
09-9591673
[email protected]

אזרח או תושב ישראל.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה ברשות - ד"ר שלומית כנרי, באמצעות הטופס שבאתר. מסמכים נלווים לפניה יש לשלוח בנפרד, רצוי בדואר אלקטרוני. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו. יש לשים לב כי יש מקרים בהם לא יועבר המידע, שכן החוק קובע מהו המידע שאין למוסרו ובאילו מקרים רשאית הרשות שלא להעביר מידע למבקש. הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

קיימות תקנות הקובעות את גובה האגרות שיוטלו על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו: 

  • אגרת פתיחת בקשת מידע - 20 ₪.
  • אגרת טיפול בבקשה למידע - 30 ₪, החל מהשעה הרביעית. 
  • אגרת הפקת מידע - 0.2 ₪ עבור כל דף צילום, 2.5 ₪ עבור תקליטור.
  • סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרת טיפול והפקה - 150 ₪.

את אגרת פתיחת בקשת המידע יש לשלם בהמחאה בסך 20 ₪ לפקודת עיריית הרצליה. את ההמחאה ניתן להעביר לנציבות תלונות הציבור וחוק חופש המידע, עיריית הרצליה, רח' בן גוריון 22, הרצליה.

מעבר לטופס לקבלת מידע >>

החוק קובע מקרים בהם יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ו/או מאגרת טיפול בבקשה.

  • מידע אישי (אודות המבקש עצמו) - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
  • עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, בכפוף להצגת אישורים בתוקף.
  • בקשת מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, בכפוף להצגת אישור מהמוסד האקדמי.
  • מבקש בעל זכאות לקבלת קצבה - יינתן פטור מאגרת פתיחת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

הבהרה - פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, לזכאים יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

בטופס הגשת הבקשה מתבקש הפונה לחתום על הצהרה בה הוא מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪. במקרים בהם מדובר בסכומים גבוהים יותר, יודיע הממונה למבקש כי עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר ותידרש הסכמה נפרדת להמשך הטיפול. משלוח טופס הפנייה הינו הסכמה להתחייבות.

שימו לב, הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום. במקרים בהם ישנה דרישה לתשלום אגרות טיפול והפקה יימסר המידע לאחר העברת התשלום הנדרש.

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו"ח עומד לעיון הציבור בארכיון העירייה ובספריית העירונית.
  

להלן מבחר תשובות לבקשות למידע שהוגשו לרשות במסגרת חוק חופש המידע. התשובות המתפרסמות כאן הן תשובות שאנו סבורים כי יש בהן עניין לציבור הרחב. בכל מקרה, לא יפורסמו תשובות לבקשות למידע אישי.

  • 2018 (יוצג בקרוב)
  • 2017

ד"ר שלומית כנרי
ממונה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבור
09-9591673

רח' בן גוריון 22, הרצליה 
ימים א'-ה' 08:00 - 15:30 
יום ב' עד השעה 18:00

למעבר ל"חוק חופש המידע" בתחום איכות הסביבה