תפקידים:

  • ניהול כספי תקין של אגף ת.ב.ל תוך מקסום הכנסות, חסכון בעלויות וייעול תהליכי עבודה.
  • ניהול נושאי הכספים באופן שוטף, בניית תקציב עבודה שנתי, בקרה תקציבית שוטפת.
  • ניהול וליווי התקשרויות האגף שלא במסגרת מכרז (הזמנות/מכרזים משותפים/פטור ממכרז).
  • קביעת שכ"ט לאדריכלים/מתכננים/יועצים והסדרת התקשרויות עימם.
  • מחלקת חשבות.
  • ניהול מכרזי האגף - משלב בדיקת צורך במכרז ,בחינה כלכלית, ליווי היחידות המקצועיות ועד בדיקת הצעות המציעים, עריכת המלצות לוועדת מכרזים והסדרת התקשרות עם הזוכה.
  • טיפול ואישור הזמנות עבודה ורכש.
  • טיפול ביצוע ואישור תשלומים לספקים.
  • דיווח כספי על ביצוע עבודה למשרדי ממשלה וגורמי חוץ מממנים: חינוך, פנים, תחבורה, אנרגיה, משטרה, פיס, טוטו וכו'.
  • השגת מקורות מימון ממשרדי ממשלה / גורמים מממנים לפרויקטים שבטיפול האגף.