מתודולוגיית כתיבת תכנית היערכות לשינוי אקלים - 'הרצליה 2030'

תהליך כתיבת תכנית היערכות לשינויי אקלים כולל את השלבים הבאים: 

  • כנון צוות היגוי חוצה אגפי, בראשות מנכ"ל העירייה. 
  • מיפוי הנושאים הרלוונטיים לנושאי הערכות (אדפטציה) עירונית ופעולות אקטיביות להפחתת פליטות (מיטיגציה). 
  • הקמת צוותי עבודה רלוונטיים של כלל האגפים, שיפעלו למיפוי, ניתוח והסקת מסקנות, כולל יישום תכניות עבודה, לוחות זמנים ועלויות.
  • מסמך מסכם לקראת תוכנית היערכות לשינויי האקלים.

  • כתיבת תכנית היערכות