ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.


 
מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
9-2020-19 למתן שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 09/03/2020 04/05/2020 12:00 יש
8-2020-19 להשכרת אולם ושלושה מקומות חניה ב"בית הרמלין", רחוב הסדנאות 3 בהרצליה חלק מחלקה 111 בגוש 6592(סיור מציעים חובה) 24/02/2020 04/05/2020 12:00 יש 20/04/2020 12:00
7-2020-19 לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של שטחי הגינון בפארק הרצליה (מפגש מציעים חובה) 13/02/2020 04/05/2020 12:00 יש 19/04/2020 12:00

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות