ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.


 
מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
56-2019-19 למתן שירותי הקלטה ותמלול לעיריית הרצליה 11/11/2019 16/12/2019 12:00 אין
57-2019-19 לבניית והטמעת מודל חינוכי בגישת EACH עבור מערכת החינוך העל יסודית בעיריית הרצליה 11/11/2019 25/11/2019 12:00 אין
54-2019-19 בדבר הצבת והפעלת טרמפולינה בספורטק העירוני בהרצליה במקרקעין הידועים כחלק מחלקות 1,2 ו- 7 בגוש 6525 07/11/2019 02/12/2019 12:00 אין
55-2019-19 לייצור, אספקה והתקנת שלטי הנצחה 07/11/2019 09/12/2019 12:00 אין
53-2019-19 לאספקת שירותי אבטחת אירועים לעיריית הרצליה 30/10/2019 25/11/2019 12:00 אין
52-2019-19 למתן שירותי ייעוץ שימור לעיריית הרצליה 28/10/2019 25/11/2019 12:00 יש
R.F.I 2-2019 בנוגע לביצוע פרויקט סיוע לקשישים בעיר הרצליה 28/10/2019 18/11/2019 12:00 יש
51-2019-19 לביצוע תחזוקת מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות 07/10/2019 18/11/2019 12:00 יש
49-2019-19 להפעלת תכנית למעורבות חברתית בחינוך העל יסודי 26/09/2019 02/12/2019 12:00 יש
50-2019-19 לביצוע תחזוקת מתקני משחק, מתקני כושר וריהוט רחוב וגן בפארק הרצליה 26/09/2019 25/11/2019 12:00 יש

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות