ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

תוצאות מכרזים: 2016 2017 2018

הקצאות מקרקעין ומבנים

מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
45-2019-19 למתן שירותי יעוץ נגישות לעיריית הרצליה 15/08/2019 16/09/2019 12:00 אין
47-2019-19 לביצוע שירותי שליחויות לעיריית הרצליה 15/08/2019 09/09/2019 12:00 אין
48-2019-19 להפעלת שירותי הסעים (שאטלים) בימי שבת ובחג לעיריית הרצליה 15/08/2019 09/09/2019 12:00 אין
46-2019-19 למתן שירותים משפטיים לגביית קנסות עירוניים ומנהליים 15/08/2019 09/09/2019 12:00 אין
43-2019-19 למתן שירותי ייעוץ ותכנון תנועה לעיריית הרצליה (שימו לב לשינויים במעדים) 01/08/2019 09/09/2019 12:00 יש
44-2019-19 למתן שירותים של בעל מקצוע (יועץ בטיחות) באירוע טעון רישוי לפי צו רישוי עסקים ופריט 7.7ה בתחום האחריו (מכרז משלים למכרז פומבי 30-2019-19) 01/08/2019 09/09/2019 12:00 אין
41-2019-19 מכרז משותף עיריית הרצליה והחברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ לביצוע שירותי אספקת דלק (מפגש מציעים חובה) 11/07/2019 02/09/2019 12:00 יש 25/07/2019
40-2019-19 לביצוע עבודות תשתית, תחזוקה ופיתוח ברחבי העיר הרצליה (דחיית מועד הגשה) 01/07/2019 02/09/2019 12:00 יש 30/07/2019

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות