ניתן לעיין ולהדפיס מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה, לאחר הרשמה.

ההרשמה לאתר המכרזים הינה ללא תשלום, ומאפשרת, בין היתר, עיון במסמכי המכרז וצורפותיהם ללא צורך בתשלום עבור רכישת המכרז.

פרסום ההבהרות ו/או השינויים באמצעות אתר האינטרנט יחשב לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים.

על המציעים מוטלת האחריות המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות/שינויים. תשובות, הבהרות, תיקונים, תוספות, שינויים ו/או עדכונים שיינתנו בכתב, אם יינתנו, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויחייבו את כל המציעים לכל דבר ועניין אף אם המציע לא נרשם לאתר.

המציעים רשאים לפנות בכתב באמצעות דואר אלקטרוני אל העירייה בבקשה למתן הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז או חלק מהם, בהתאם לפירוט שלהלן, וזאת עד למועד הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "המועד האחרון הקבוע למשלוח הבהרות"), לאחר מועד זה תהא העירייה רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.


 
מס' מכרז שם המכרז פתיחת המכרז סגירת המכרז קובץ הבהרות כנס מציעים
24-2020-19 למתן שירותי עיקור וסירוס חתולי רחוב עבור עיריית הרצליה 09/07/2020 03/08/2020 12:00 אין
23-2020-19 למתן שירותי ייעוץ בתחום אכיפת חניה ונת"צ באמצעות מצלמות. 02/07/2020 27/07/2020 12:00 אין
ספק יחיד הודעה על כוונת העירייה להכריז על חברת Innovative Solutions In Space כספק יחיד בנושא שיגור לוויינים 29/06/2020 19/07/2020 10:00 אין
22-2020-19 לאספקת מוצרי מזון לעיריית הרצליה 25/06/2020 27/07/2020 12:00 אין
21-2020-19 למתן שירותי תחזוקה שוטפת של פסלים מצמחיה עבור עיריית הרצליה 22/06/2020 20/07/2020 12:00 יש
20-2020-19 לאספקת ציוד מיגון רפואי 18/06/2020 20/07/2020 12:00 יש
18-2020-19 למתן שירותי הדברה, השמדה מניעת מזיקים וניטור בעיר הרצליה 15/06/2020 13/07/2020 12:00 יש 22/06/2020 14:30
19-2020-19 לביצוע שדרוג והחלפת תאורה במגרשי הטניס בנווה עמל, הרצליה סיור מציעים חובה) 15/06/2020 10/08/2020 12:00 יש 19/07/2020 12:00
17-2020-19 להשכרת נכס בבניין מגורים משותף בקומת הקרקע ברחוב סוקולוב 31 ב' בהרצליה תת חלקה 9 חלקה 248 בגוש 6533 (סיור מציעים חובה) 08/06/2020 13/07/2020 12:00 אין 17/06/2020 12:00

עבור לארכיון מכרזי שירותים ותשתיות