אישור לטאבו

אישור הניתן מהעירייה לרשם המקרקעין, בו העירייה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות לעירייה בגין הנכס. על מנת שהעירייה תוכל להוציא אישור זה עליה לבדוק כי כל התשלומים בגין ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה סולקו מלואם.

אישור לרשם המקרקעין יכול להזמין:

  • בעל הנכס.
  • מורשה מטעמו (בעל ייפוי כוח נוטריוני).

לידיעתך

  • אישור העדר חובות לעירייה אינו כולל תשלום חובות לתאגיד מי הרצליה. לברור יתרת חוב מים וביוב יש לפנות לתאגיד.
  • האישור אינו מונפק במועד ההזמנה.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי