דו"ח הרשות - עיריית הרצליה 

מובא בזאת לעיון הציבור דין וחשבון שנתי של עיריית הרצליה וזאת על-פי סעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע התשנ"ט - 1999. הדו"ח השנתי מציג בצורה תמציתית את מבנה העירייה, תקציב העירייה, עיקרי תכנית העבודה של האגפים השונים וסיכום תמציתי של פעילות האגפים בשנה החולפת. 

 דו"ח הרשות השנתי משקף את מדיניות העירייה לשקיפות ציבורית והוא מובא כאן לראשונה בפורמט דיגיטלי. זאת מתוך רצון להנגיש את המידע לציבור רחב ככל הניתן ולהציגו בצורה מרוכזת ונוחה. את הסיכום השנתי המלא ניתן למצוא בדו"ח פעולות העירייה. ההנחיות המנהליות הכתובות נמצאות בשלב זה במאגרי העירייה הפיזיים ויימסרו לציבור לפי דרישה ובתיאום מראש במשרד מזכיר העיר.

 
מבנה ארגוני

 

דרכי התקשרות

המוקד העירוני: בטלפון מס' 106, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.

 

פניות ותלונות הציבור

ד"ר שלומית כנרי
ממונה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבור
09-9591673

פניות באמצעות אתר האינטרנט העירוני
קבלת קהל אצל נציבת תלונות הציבור: בתיאום טלפוני. שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה 2.

פניות במסגרת חוק חופש המידע

פניות ללשכת ראש העירייה

 
אגף הכנסות העירייה (ארנונה)

מוקד טלפוני: 09-9591601, בימים א'-ה' בשעות 16:00-8:00.
פקס': 09-9597707.
דוא"ל: gvia2@herzliya.muni.il
קבלת קהל - בניין העירייה, שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה M.
ימים א', ג', ד', ה': בשעות 08:00 - 12:30.
יום ב': 16:00 - 18:00.
בכל פניה למחלקת הגביה יש להכין מספר תעודת זהות ואת מספר הנכס.מינהל הנדסה

יצירת קשר עם המינהל

 

מחלקת חניה

רחוב השרון 29, הרצליה.
טלפון: 09-9509223.
פקס: 09-9597780.
מענה טלפוני: יום א': 09:00 - 13:00. ימים ג', ד', ה': 13:00 - 15:00.
קבלת קהל: ימים ג', ד', ה': 8:00 - 11:00. יום ב': 14:30 - 17:30.

מערכת לתשלום ולהגשת ערעור

דוחות פיקוח עירוני

 

דוחות הממונה על העמדת מידע לציבור 

לצפייה בדוחות


סקירת עיקרי פעילות אגפי העירייה

במסגרת דין וחשבון שנתי בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ח- 1998 


 


תקציב העירייה לפי שנים


 


הון אנושי ברשות

ייצוג הולם:
עיריית הרצליה עומדת ביעד הייצוג ההולם (5%) להעסקת אנשים עם מוגבלות משמעותית בעירייה, וכן מינתה ממונה תעסוקה כנדרש.
הנתון מופיע באתר נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלות. לקראת הדו"ח

כמו-כן, בעיריית הרצליה מועסקים שמונה עובדים ממוצא אתיופי המהווים 0.04% מעובדי העירייה.
לצפייה בדו"ח הון אנושי 2019

 


מלגות

עיריית הרצליה מעניקה מלגות מקרן מלגות ייעודית לעידוד וסיוע לתושבי העיר ברכישת השכלה גבוהה. זאת מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. את תהליך חלוקת המלגות והפיקוח עליו מבצעת לשכת סגנית רה"ע, הממונה על החינוך. מידע אודות הגשת בקשה למלגות וקריטריונים לחלוקת מלגות.


תמיכות העירייה


קישורים שימושיים:


רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה 

(נכון לינואר 2021)

  • יועצת משפטית
  • וטרינרית
  • וטרינר ראשי
  • גזבר
  • מהנדסת העיר