טבלה חתומה להערכת מועדים להנגשה- חוק ההסדרים.pdf

הודעה בדבר מקום ציבורי בעיריית/ הרצליה שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות


הודעה בדבר מקומות ציבוריים בעיריית הרצליה שהושלמה בהם חובת ביצוע התאמות הנגישות במהלך השנה שהסתיימה ביום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023)

קובץ מונגש | קובץ סרוק