תמונה דקורטיבית


כללים למדיניות גביית חובות

>> סוגי חובות לגבייה

קיימים מספר סוגי חובות הנדרשים לגביה:

1. ״חובות בגין תשלומי חובה״- תשלומי חובה שונים, כהגדרת מונח זה בחוק הרשויות המקומיות  (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, אשר לא שולמו במועדם, לרבות ריבית  והצמדה ו/או תשלומי פיגורים לפי כל דין.

2. ״חובות בגין  קנסות״- קנסות אשר  הוטלו מכח חוקי העזר העירוניים, מכח גזרי דין של ביהמ"ש וקנסות מנהליים מכח חוק העבירות המנהליות, תשמ"ו- 1985 על תקנותיו, אשר לא שולמו במועדם, לרבות תשלומי פיגורים על פי כל דין.


>> מסלולי גביה

1. "מסלול גביה מנהלי" - גביית חובות בגין תשלומי חובה ו/או קנסות באמצעות הפעלת אמצעי אכיפה מנהלי שתכליתו גביית חוב, לפי פקודת המסים (גבייה) ו/או פקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן:  "פקודת העיריות").

2. "מסלול גביה אזרחי" - גביית חובות בגין תשלומי חובה שלא שולמו במועדם, באמצעות הגשת תביעות בערכאות השונות על פי כל דין.

קביעת כללים בדבר מעבר בין מסלולי גבייה

 • ככלל, בכל סוגי החובות, יינקט ראשית כנגד החייב הליך גביה מנהלי.
 • ככל שמדובר בגביית חובות בגין תשלומי חובה, הליך הגביה המנהלי ימוצה עד תומו, ובסיומו או עם קבלת החלטה אחרת, כמפורט להלן, על ידי "הממונה על הגביה" או "פקיד הגבייה", כהגדרתם בפקודת המסים (גביה), תעבור הגביה למסלול גביה אזרחי.
 • ה"ממונה על הגבייה" ו/או "פקיד הגבייה" יהיו רשאי/ם במקרים בהם קיים חשש לפגיעה ביכולת העירייה לגבות את החובות, כגון - קיומם של הליכי חדלות פירעון, מינוי בעל תפקיד למימוש נכסי החייב, קבלת מידע על אפשרות של הברחת נכסי החייב,  קיומו של הליך משפטי קודם וכיוצ"ב - להחליט על מעבר למסלול גביה אזרחי גם טרם הפעלת הליכי גבייה מנהליים ו/או מיצויים. השתנו הנסיבות בגינם החליטה העירייה כי הליך הגבייה המנהלי ביחס לחוב בגין תשלומי חובה מוצה, יהיה ה"ממונה על הגבייה" או "פקיד הגבייה" רשאי, במקרים המתאימים, להחליט על הפסקת הליך גביה במסלול האזרחי וחזרה לנקיטה בהליך גבייה מנהלי.
 • הממונה על הגבייה יהיה רשאי, במקרים המתאימים, להחליט על  רישום שיעבוד לפי פקודת המסים (גביה), בכל שלב שהוא של הטיפול בגביית החוב, יהא מסלול הגבייה בו נמצא החוב אשר יהא.

>> גביית חובות בגין תשלומי חובה

אי תשלום חוב במועדו

העירייה תשלח לנישום שובר לתשלום החובה, אשר בו מצוין המועד האחרון לתשלום.

נישום שלא ישלם את תשלום החובה במועדו, תשלח אליו העירייה דרישות לפי פקודת המיסים (גבייה), תקנות המיסים (גבייה) ו/או לפי פקודת העיריות ובהתאם להנחיות היועמ"ש לממשלה 7.1002 בעניין הפעלת הליכי גבייה מנהליים או כל הנחייה שתחליף אותה, וזאת לפי המפורט להלן.

אם גם לאחר משלוח הדרישות לא ישלם הנישום את החוב, תפעיל העירייה אמצעי גבייה.

משלוח הודעת דרישה ראשונה

הודעת דרישה ראשונה תישלח לנישום שלא שילם את תשלום החובה במועדו, כאשר החוב עולה על סך 50 ₪.

הודעת הדרישה הראשונה תישלח לפחות 25 ימים לאחר חלוף המועד האחרון לתשלום החובה באמצעות הדואר. במידה ובידי העירייה פרטי החייב להתקשרות באמצעות דוא"ל, תשלח הודעה מקוונת לחייב.

משלוח הודעת דרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מיידי)

 1. אם עברו לא פחות מ - 25 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה, והנישום טרם שילם את חובו לעירייה, בחוב העולה על סך 300 ₪, תשלח אליו העירייה הודעת דרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מיידי) בדואר רשום.
 2. במידה והסכים החייב בכתב, לקבל מהעירייה הודעות מקוונות ומסר לעירייה פרטי התקשרות לעניין זה, תשלח הודעת דרישה למענו של החייב, בדואר רשום וכן בהודעה מקוונת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר החייב.

אכיפה מנהלית

במידה ולאחר 5 ימים מקבלת אישור המסירה של הודעת הדרישה השנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מיידי) לא הסדיר הנישום את תשלום החוב, רשאית העירייה להמשיך בהליכי אכיפה.

ככל והחוב עולה על סך של 500 ₪, תוכל העירייה לנקוט בכל אחת או יותר מפעולות האכיפה הבאות:

 1. עיקול בנק אלקטרוני, לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון הבנק של הנישום.
 2. עיקול בחברות האשראי ו/או חברת הביטוח של הנישום לרבות עיקולי כספים של פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיוצא בזה.
 3. עיקול כספי החייב אצל צדדים שלישיים אחרים.
 4. עיקול מקרקעין ו/או רישום שיעבוד במקרקעין, כאשר החוב עולה על סך 5,000 ₪.
 5. עיקול ברישום של רכב במשרד התחבורה, כאשר החוב עולה על סך 1,000 ש"ח.
 6. עיקול מיטלטלין ברישום, כאשר החוב עולה על סך 1,000 ₪.
 7. עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים), כאשר החוב עולה על סך 5,000 ₪.
 • יובהר כי הוצאות פעולות האכיפה יחולו על החייב.
 • עוד יובהר כי ה"ממונה על הגבייה" ו/או "פקיד הגבייה" יהיה/ו רשאי/ם במקרים בהם קיים חשש לפגיעה ביכולת העירייה לגבות את החובות , כגון - קיומם של הליכי חדלות פירעון, מינוי בעל תפקיד למימוש נכסי החייב, קבלת מידע על אפשרות של הברחת נכסי החייב,  קיומו של הליך משפטי קודם וכיוצ"ב - להחליט על נקיטה בכל אחת מפעולות האכיפה  המפורטות לעיל ו/או בכולן יחדיו, לרבות מינוי כונס נכסים, יהא גובה החוב אשר יהא.

שיעורי הריבית
שיעורי הריבית הינם כפי שנקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 ובכפוף לשינויים שיחולו על פי כל דין.
מדיניות הסדר תשלומים

העירייה תאפשר לחייבים לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים (עד 12 תשלומים באישור מנהל אגף הכנסות העירייה או מי מטעמו), ובתוספת ריבית כמפורט בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 ובכפוף לשינויים שיחולו על פי כל דין.
על בעל החוב המבקש פריסה לתשלומים, להמציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו  לפי דרישת מנהל אגף הכנסות העירייה או מי מטעמו. אי עמידה בהסדר - תוביל מיד להמשך פעולות האכיפה.

אמצעי תשלום
תשלומים לגביית החוב יוסדרו אך ורק בהמחאות ובכפוף לחתימת הנישום על כתב התחייבות להסדרת מלוא החוב וויתור על טענות התיישנות ו/או שיהוי.

יובהר, כי לא יאושר הסדר תשלומים במזומן.


>> גביית חובות בגין קנסות

אי תשלום החוב במועדו
המועד האחרון לתשלום הקנס, והקנס לא שולם במועדו, וככל והקנס עולה על סך של 50 ₪, תשלח העירייה לחייב דרישות לפי פקודת המיסים (גבייה), תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד-1974 ובהתאם להנחיות היועמ"ש לממשלה 7.1002 בעניין הפעלת הליכי גבייה מנהליים או כל הנחייה שתחליף אותה ,וזאת לפי המפורט להלן. אם גם לאחר משלוח הדרישות לא ישלם הנישום את החוב, תפעיל העירייה אמצעי גבייה.

משלוח הודעת דרישה ראשונה
הודעת דרישה ראשונה תישלח לחייב שלא שילם קנס במועד, לאחר 15 ימים לפחות מהמועד האחרון לתשלום הקנס, באמצעות הדואר. במידה ובידי העירייה פרטי החייב להתקשרות באמצעות דוא"ל, תשלח הודעה מקוונת לחייב.

משלוח הודעת דרישה שנייה
אם עברו 30 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה והחייב טרם שילם את חובו לעירייה, תישלח לו העירייה דרישה שנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי), לפני נקיטת אמצעי אכיפה. ההודעה תישלח למענו של החייב באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית.

במידה והסכים החייב בכתב, לקבל מהעירייה הודעות מקוונות ומסר לעירייה פרטי התקשרות לעניין זה, תשלח הודעת דרישה למענו של החייב, בדואר רשום וכן בהודעה מקוונת, לפי פרטי ההתקשרות שמסר החייב.

אכיפה מנהלית
במידה והחוב לא שולם, גם לאחר עבור חמשה ימים מקבלת הודעת הדרישה השנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מיידי), וככל והחוב עולה על סך של 180 ₪, תמשיך העירייה בהליכי אכיפה מנהליים.
העירייה תוכל לנקוט בכל אחת או יותר מפעולות האכיפה הבאות:

 1. עיקול בנק אלקטרוני לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון הבנק של החייב עד גובה החוב. 
 2. עיקול בחברות האשראי ו/או חברת הביטוח של החייב לרבות עיקולי כספים של פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיוצא בזה.
 3. עיקול כספי החייב אצל צדדים שלישיים אחרים.
 4. עיקול ברישום של רכב במשרד התחבורה.
 5. עיקול מיטלטלין ברישום (כאשר החוב עולה על סך של 1,000 ₪) .
 6. עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים) (כאשר החוב עולה על סך של 5,000 ₪).
 7. עיקול מקרקעין ו/או רישום שיעבוד במקרקעין (כאשר החוב עולה על סך של 5,000 ₪).
   
 • יובהר כי הוצאות פעולות האכיפה יחולו על החייב.
 • עוד יובהר כי ה"ממונה על הגבייה" ו/או "פקיד הגבייה" יהיה/ו רשאי/ם במקרים בהם קיים חשש לפגיעה ביכולת העירייה לגבות את החובות , כגון - קיומם של הליכי חדלות פירעון, מינוי בעל תפקיד למימוש נכסי החייב, קבלת מידע על אפשרות של הברחת נכסי החייב,  קיומו של הליך משפטי קודם וכיוצ"ב - להחליט על נקיטה בכל אחת מפעולות האכיפה  המפורטות לעיל ו/או בכולן יחדיו, לרבות מינוי כונס נכסים,  יהא גובה החוב אשר יהא.

  א. מדיניות הסדר תשלומים
  הרשות תגבה את החובות הנדרשים ללא פריסה לתשלומים.
  במקרים מיוחדים, העירייה תאפשר לחייבים לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים (עד 12 תשלומים באישור ה"ממונה על הגביה" ו/או מי מטעמו).

על בעל החוב המבקש פריסה לתשלומים, להמציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון  בבקשתו  לפי דרישת ה"ממונה על הגביה" או מי מטעמו. החלטה זו, תתקבל בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ובכללן: מצבו הכלכלי ו/או בריאותי ו/או האישי של החייב. 

אי עמידה בהסדר - תוביל מיד להמשך פעולות האכיפה.
ב. אמצעי תשלום
תשלומים לגביית החוב יוסדרו אך ורק באמצעי התשלום הבאים: הוראת קבע, או המחאות, או כרטיס אשראי.
 

יובהר כי בכל מקרה לא יאושר הסדר תשלומים במזומן.