לפניכם מאגר היועצים בתחומים שונים: 

 


הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה

מאגר היועצים של עיריית הרצליה 2019
דניאל איזמן- מנהלת תחום מאגר יועצים ומרכזת ועדת יועצים

דוא"ל: [email protected]
 
בימים אלה מתפרסם מאגר היועצים של עיריית הרצליה.

להלן הוראות הרשמה למאגר היועצים של עיריית הרצליה:

1. על המציעים המעוניינים להירשם למאגר היועצים לקרוא את ההזמנה להציע הצעות מס' 01/2018 
בדבר הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה
.


2. התחומים אליהם ניתן להירשם כעת מופיעים מטה. כל תחום הינו "נספח א' להזמנה להציע הצעות" 
והינו חלק בלתי נפרד ממנה. יש לשים לב כי בנספח א' מופיעים תנאי הסף וכן הטפסים להוכחת תנאי הסף.

3. לתשומת לב המציעים: 

  • רשימת התחומים מתעדכנת מעת לעת. יש להתעדכן באתר העירוני על מנת לקבל מידע אודות תחומים נוספים.
  • בטרם ההרשמה למאגר היועצים דרך המערכת הדיגיטלית - יש לוודא כי התחום המבוקש אכן פורסם 
    [רשימת התחומים אליהם ניתן להירשם מופיעה בטבלה מטה] וניתן להירשם אליו.

4. רשימת יועצים המאושרים להיכלל במאגר היועצים של עיריית הרצליה
    * מעודכן לתאריך 26.06.2022 הרשימה אינה סופית ומתעדכנת מעת לעת.

למעבר למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית הרצליה.


בכוונת העירייה לפנות לרשימת היועצים של משכ"ל בנושאים הבאים: ביקורת, קונסטרוקציה.